Sagens omstændigheder

Forsyningen har en konkret graveforespørgsel i LER, hvor der er fremsendt

  • Kortudsnit på 1:500 med angivelse af forsyningens ledninger (ikke målsat) i forhold til terrængenstande eller andet
  • Digitale ledningsplaner for angivelse af x- og y-koordinater af ledningen 

Spørgsmål

1) Hvornår har ledningsejere pligt til at påvise ledningerne i marken?

2) Har forsyningen til at påvise ledningerne i den aktuelle sag?

3) Har forsyningen pligt til at betale entreprenørens udgifter til, at en landinspektør påviser ledningerne?

DANVAs vurdering

Ad 1)

En ledningsejer har pligt til at påvise ledningernes placering på stedet, hvis det ikke er muligt at sende de nødvendige ledningsoplysninger.

Ledningsejeren kan frivilligt vælge at påvise ledningerne på stedet, i stedet for at sende ledningsoplysninger, eller som supplement hertil.

En graveaktør kan derimod ikke kræve, at ledningsejeren påviser ledningerne i marken, når ledningsejeren har fremsendt de nødvendige ledningsoplysninger, og der ikke er grund til at tro, at ledningsoplysningerne er misvisende.

Ad 2)

Hvis de ledningsoplysninger, forsyningen har udleveret, er tilstrækkeligt præcise og retvisende til, at graveaktøren kan anvende dem til gravearbejdet, uden behov for at indhente flere oplysninger om ledningen, kan entreprenøren ikke kræve påvisning af ledningen.

Ad 3)

Entreprenøren kan ikke kræve, at forsyningen betaler for entreprenørens udgifter til at afsætte ledningerne på baggrund af de fremsendte ledningsoplysninger.

Uddybende svar

Ad 1)

Det følger af LER-lovens § 8, at en ledningsejer, som modtager forespørgsel om ledningsoplysninger, enten skal sende ledningsoplysninger til graveaktøren, eller, eller indgå aftale med denne om påvisning. Ledningsejeren har dermed valgfrihed mellem at sende ledningsoplysninger eller påvise ledningerne.

Hvis ledningsejeren ikke er i besiddelse af oplysninger om ledningernes placering, har ledningsejeren pligt til at påvise ledningerne (jf. lovforslag nr. 37 af 4. oktober 2017 til den nye LER-lov, alm. del, afsnit 2.3.1 om gældende ret).

Den gældende LER-lov giver ikke en graveaktør mulighed for at kræve påvisning af ledningerne, hvis ledningsejeren har fremsendt de nødvendige ledningsoplysninger.

Den nye LER-lov indeholder en ny regel, der endnu ikke er trådt i kraft, som giver en graveaktør ret til at kræve påvisning, hvis denne ikke kan finde ledningerne der hvor ledningsoplysningerne angiver. Hvis det viser sig, at ledningerne i det væsentlige ligger som anført i ledningsoplysningerne, skal graveaktøren afholde udgifterne til påvisningen. Udtrykket ”i det væsentlige” betyder, at ledningerne ikke behøver at ligge præcist som anført ledningsoplysningerne, men at der accepteres en vis afvigelse (jf. ovennævnte lovforslags specielle bemærkninger til § 1, nr. 18).

Ad 2)

Der er ikke præcise krav til hvor detaljerede ledningsoplysningerne skal være, men oplysningerne skal ifølge bekendtgørelse nr. 639/2018, § 18, stk. 3 have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet. 

Ifølge lovforslag nr. 37 af 4. oktober 2017, alm. del, afsnit 2.1.1, skal ledningsoplysningerne sendes i det format, ledningsejerne har oplysningerne i, hvilket kan være alt fra præcise, vektoriserede ledningsoplysninger til en scanning af ældre papirkort uden målfaste oplysninger. Det er således forudsat i lovforarbejderne, at indscannede, ældre papirkort uden målfaste oplysninger, kan være tilstrækkelige.

Hvorvidt det materiale, forsyningen har fremsendt til entreprenøren i den aktuelle sag, er tilstrækkeligt præcist og retvisende til, at det kan anvendes af entreprenøren til brug for gravearbejdet, afhænger af en konkret vurdering. Det beskrevne materiale forekommer umiddelbart at være tilstrækkeligt, men det er ikke muligt for DANVA at vurdere med sikkerhed, om det er tilfældet.

Ad 3)

Hverken LER-loven eller retspraksis foreskriver en pligt for en ledningsejer til at betale for en graveaktørs afsætning af ledningerne på baggrund af de fremsendte ledningsoplysninger. Entreprenøren må derfor selv afholde udgifterne hertil, på linje med de øvrige udgifter ved gravearbejdet. 

Hvis ledningerne er omfattet af gæsteprincippet, og sandsynligvis vil blive berørt af gravearbejdet, kan ledningsejeren dog i visse tilfælde have pligt til at betale for udgifterne til prøvegravning, selvom ledningsejeren har fremsendt de nødvendige ledningsoplysninger i henhold til LER-lovens regler. Dette er fastslået i Højesterets dom af 23. oktober 2018 (refereret i U 2019.464 H).

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.