Spørgsmål

Skal moms pålignes de statslige afgifter for spildevand og ledningsført vand?

DANVAs vurdering

Spørgsmålet må besvares bekræftende. Det fremgår af momslovens § 27, stk. 2, nr. 1, at afgifter indgår i afgiftsgrundlaget.

Uddybende svar

Hovedreglen er, at der skal betales moms af vederlaget for varer og ydelser. Dette fremgår af momslovens (lbk nr. 1021 af 26/09/2019) § 27, stk. 1. Bestemmelsens stk. 2 og 3 angiver, hvad der nærmere skal medregnes i afgiftsgrundlaget. Med andre ord præciserer bestemmelsens stk. 2 og 3 hovedreglen i stk. 1.

§ 27, stk. 2 lyder som følger:

”Stk. 2. I afgiftsgrundlaget medregnes:

1) Told og afgifter, der i henhold til andre love er opkrævet af tidligere omsætningsled, eller som betales i forbindelse med indførsel fra steder uden for EU eller ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande, eller som det påhviler virksomheden at betale i forbindelse med den pågældende levering.

2) Biomkostninger som udgifter til provision, emballage, forsendelse, forsikring og lign., som leverandøren forlanger afholdt af aftageren.

3) Tilslutnings- og oprettelsesafgifter og andre beløb, som leverandøren afkræver modtageren som betingelse for levering af varer og ydelser.

4) Agentprovision og lign. samt auktionssalær.

5) Kreditkøbstillæg, finansieringstillæg og lign.”

(DANVAs fremhævning med fed)

Efter § 27, stk. 2, nr. 1 er udgangspunktet, at alle afgifter indgår i momsgrundlaget.

I SKATs vejledning til momsloven fremgår følgende om dette udgangspunkt i pkt. D.A.8.1.1.2.3:

”Der skal betales moms af told, som betales i forbindelse med indførsel af varer fra steder uden for EU, eller afgifter, der opkræves ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande. Det kan også dreje sig om told og afgifter, der er opkrævet i tidligere omsætningsled. Der skal altså både opkræves moms af en række afgifter, som er opkrævet i tidligere omsætningsled, og af afgifter, som skal betales samtidig med, at varen sælges. Det kan fx dreje sig om punkt- og miljøafgifter.”

Som en modifikation hertil gælder dog, at registreringsafgifter af nye motorkøretøjer, der betales af køberen ved køretøjets indregistrering, ikke medregnes i momsgrundlaget. Årsagen hertil er, at det er registreringen, der er den afgiftsudløsende omstændighed, og ikke leveringen. Dette blev blandt andet fastslået i Landsskatterettens afgørelse af 19. marts 2002, hvor retten fandt at registreringsafgiftslovens (lbk nr. 177 af 25/02/2019) § 8 er en særbestemmelse, der medfører at registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 1, nr. 1.

DANVA har været i kontakt med SKAT og et revisionsfirma, som har bekræftet ovenstående.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.