Spørgsmål

I hvilket omfang kan kommunalbestyrelsen afgøre takstfastsættelsen for vand- og spildevandsselskaber?

DANVAs vurdering

Kommunalbestyrelsens godkendelse af vand- og spildevandsselskabers takstfastsættelse er en legalitetskontrol. Kommunalbestyrelsen har således ikke indflydelse på selve takstfastsættelsen, men kan undlade at godkende denne, såfremt det vurderes, at taksterne ikke er i overensstemmelse med loven.

Uddybende svar

1. I lovforslaget (2015/1 LSF 91) forud for ændringsloven i 2016 fremgår det direkte af pkt. 3.2.1.1.1 om gældende ret for takster for vand og spildevand, at vand- og spildevandstaksterne fastsættes af de enkelte selskaber efter reglerne i vandforsyningsloven og betalingsloven, hvorefter taksterne godkendes af kommunalbestyrelsen”.

2. Når kommunalbestyrelsen skal godkende takster for enten spildevands- eller vandselskabet, er der tale om en legalitetskontrol. Legalitetskontrollen er en kontrol af, at anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med loven.

Legalitetskontrollen fremgår ikke direkte af formuleringen af vandforsyningsloven (lbk nr. 118 af 22/02/2018) § 53, stk. 1, eller betalingsloven (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 3, stk. 1. Ligesom det heller ikke er omtalt i lovbemærkningerne. Imidlertid fremgår det af Karnovs Lovsamling, 3. bind, 33. udgave, note 26 til vandsektorloven (lov. nr. 469 af 12/06/2009) § 6, stk. 1, 2. pkt., at kommunalbestyrelsens godkendelse af takster er en legalitetsprøvelse. 

Dertil fastslås legalitetsprøvelsen for spildevandsselskabers vedkommende i udtalelse af den daværende By- og Landskabsstyrelse fra januar 2010. Heri fastslår By- og Landsskabsstyrelse (i dag Energistyrelsen) om kompetencefordelingen i relation til betalingsvedtægt og ved godkendelse af takster, at kommunen sikrer, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt.

For vandselskaber fremgår legalitetsprøvelsen endvidere af Energi-, Forsynings og Klimaministeriets vejledning ”Fastsættelse takster for vand” pkt. 7 om godkendelse af takstblad, at ”Kommunalbestyrelsen […] ikke [har]  hjemmel til at ændre eller fastsætte de takster, der er fastsat af vandforsyningen, men kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om ikke at godkende takstbladet”. Kommunalbestyrelsens beføjelser i forhold til takstfastsættelsen fremgår i øvrigt tydeligt af samme punkt. Dertil fremgår det heraf direkte, at kommunalbestyrelsen ved godkendelsen foretager en legalitetskontrol.

3. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsens afgørelse, om ikke at godkende takstbladet, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningsloven (lbk nr. 433 af 22/04/2014) § 2, stk. 1. Derfor skal afgørelsen træffes i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om begrundelse m.v., samt forvaltningsretlige principper om saglighed, proportionalitet m.v.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.