Spørgsmål

Hvilke rettigheder og forpligtelser har vandselskabet i forbindelse med, at en kunde klager over afslag på at blive tilbudt kontraktligt medlemskab?

Svar

  • Forvaltningsloven finder ikke anvendelse, dvs. at spildevandsselskabet skal ikke foretage partshøring eller give klagevejledning eller begrundelse efter denne lov.
  • Der er ikke klageadgang i form administrativ rekursinstans over vandselskabets beslutninger i medfør af betalingsloven, men man kan som forbruger indbringe en klage, der udspringer af en aftale med erhvervsdrivende om køb af en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning og videre til Forbrugerklagenævnet. Spildevandsselskabet skal give forbrugeren information om denne mulighed.

Uddybende svar

Forvaltningsloven - partshøring, begrundelse, klagevejledning m.v.:

Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22/04/2014) indeholder en række forpligtelser for den offentlige forvaltning, særligt ved behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Det drejer sig bl.a. om partshøring, begrundelse og klagevejledning.

Da disse forpligtelser alene gælder ’den offentlige forvaltning’, må dette begreb fastlægges. Lovbemærkningerne til forvaltningslovens § 1 (1985-86 L 4), henviser til lovbemærkningerne til offentlighedslovens § 1 (1985-86 L 5), idet disse to love afgrænser den offentlige forvaltning på samme måde. Lovbemærkningerne til offentlighedslovens § 1, skriver:

”Udenfor falder […] som hovedregel også institutioner, foreninger og selskaber, der er organiseret på privatretligt retsgrundlag. Det gælder, uanset om den virksomhed, der udøves, ganske kan sidestilles med den, der sædvanligvis udøves af forvaltningsmyndigheder.”

Siden disse bemærkninger blev skrevet, har forvaltningsloven og offentlighedsloven ændret sig i år 2013, således at det nu udtrykkeligt fremgår, at de også finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol. Ændringen skulle ifølge lovforarbejderne blot lovfæste gældende ret.

Efter denne ændring til forvaltningsloven, fortolker Justitsministeriet loven således, at organer, der er organiseret i selskabsform – f.eks. som et aktieselskab – som udgangspunkt ikke er en del af den offentlige forvaltning, og det gælder uanset, om institutionen er 100 pct. ejet af det offentlige. Sådanne organer er således ikke omfattet af forvaltningsloven. Emnet er nærmere behandlet i dette notat.

I overensstemmelse med denne opfattelse, står der i vandsektorlovens forarbejder (2008-09 L 150): ”Det forhold, at de kommunale vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder udskilles, medfører, at f.eks. offentlighedsloven ikke umiddelbart gælder for disse nye vandselskaber.” Det har derfor været nødvendigt udtrykkeligt at skrive ind i vandsektorlovens § 14, at vandselskaber er omfattet af offentlighedsloven.

Klagemuligheder – betalingsloven:

I den konkrete sag ønsker kunden at klage over afslag på tilbud om kontraktligt medlemskab. Vandselskabets beslutning er truffet efter betalingslovens § 7 a, stk. 1. Betalingsloven nævner ikke muligheden for at klage over en sådan beslutning, men i forhold til kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter loven er det i § 8 fastsat, at der ikke er klageadgang. I forhold til kommunalbestyrelsens afgørelser, kan borgeren i stedet rette henvendelse til Ankestyrelsen, som ifølge kommunestyrelseslovens §§ 47 og 48, fører tilsyn med, at kommuner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Vandselskaber er ikke omfattet af dette tilsyn.

Da vandselskaber ikke er en del af den offentlige forvaltning, gælder reglerne om administrativ rekurs ikke, dvs. at der ikke på ulovbestemt grundlag er klageadgang til en anden forvaltningsmyndighed.

Dette forhindrer dog ikke vandselskabet i at berigtige sine beslutninger til fordel for kunden (naturligvis forudsat, at det er i overensstemmelse med lovgivningen på området), men DANVA skal gøre opmærksom på, at hvis vandselskabet vælger at tilbyde kunden kontraktligt medlemskab, så følger det af ligebehandlingsprincippet, at andre kunder i lignende situation skal tilbydes det samme.

Forbrugerens klagemuligheder:

Forbrugere kan indbringe klager, der udspringer af en aftale mellem en forbruger og en erhvervsdrivende om køb af en vare en eller tjenesteydelse, for Forbrugerklagenævnet. Dette følger af forbrugerklagelovens (LOV nr. 524 af 29/04/2015) § 19, stk. 1. Forbrugeren starter dog ifølge lovens § 19, stk. 2 og § 20, stk. 1, nr. 1 samt § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 65 af 16/01/2019, med at indbringe tvisten med vandselskabet for Center for klageløsning. Kan der ikke opnås en fælles løsning mellem forbruger og vandselskab hos Center for klageløsning, kan forbrugeren herefter vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet. Klage til Center for klageløsning eller Forbrugerklagenævnet indgives via klageportalen ”klageportal for Nævnenes Hus” (link).

Det følger af forbrugerklagelovens § 4, stk. 2, at hvis der opstår en tvist mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, og den erhvervsdrivende helt eller delvis afviser forbrugerens krav, så skal den erhvervsdrivende give forbrugerne information om det alternative tvistløsningsorgan (Nævnenes hus). Denne information skal gives skriftligt på papir eller andet varigt medie. Vandselskabet skal således oplyse om den klagemulighed, man har som forbruger.

DANVA skal gøre opmærksom på, at det ikke endeligt kan fastslås om den aktuelle situation vil være omfattet af klagemuligheden, da der ikke foreligger en egentlig aftale, men i stedet et afslag på at indgå en aftale. Det vil være op til Forbrugerklagenævnet at vurdere, om forholdet falder inden for dets kompetence.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.