Spørgsmål

Et vandselskab afregner spildevand og vand med lejer hos de store boligselskaber. Boligselskabet hæfter for en eventuel restance hos lejer. Boligselskaberne får kopi af rykkerskrivelserne, men vil gerne være fri for at modtage dem. Skal vi sende kopi til boligselskabet eller er det nok, at de får besked når vi gør klar til lukkekørsel?

Svar

DANVA anbefaler, at der sendes en rykkerskrivelse til ejeren (udlejer), idet det kan have betydning for en efterfølgende inddrivelse hos ejeren.

I de tilfælde hvor vandselskabet kun skal afregne for vandforsyning på en ejendom og selskabet er forpligtet til alene at afregne med brugere på ejendommen efter reglerne om individuel afregning, bør I ikke sende rykkerskrivelser til brugerne til ejendommens ejer.

Uddybende svar

Spildevand:

Det klare udgangspunkt er, at spildevandsselskabet afregner over for ejendommens ejer og ikke lejer. Spildevandsselskabet kan ikke tilpligtes at afregne individuelt over for lejeren, men kan derimod indgå en aftale med ejeren af ejendommen om, at der afregnes over for lejerne direkte.

Der gælder ikke – ligesom på vandområdet - særlige regler vedrørende individuel afregning af vandafledningsbidrag mellem selskab og kunde. Det følger af spildevandsbetalingsloven (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 1, stk. 4, at udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsselskabers spildevandsanlæg, dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom, der tilleder til spildevandsselskabers spildevandsanlæg. Såfremt spildevandsselskabet vælger en politik, hvor der opkræves bidrag direkte hos lejerne, anbefaler vi, at man laver en skriftlig aftale med ejeren om, at denne hæfter i tilfælde af, at lejerne ikke betaler.

DANVA henviser i øvrigt til sin tidligere besvarelse på samme område, samt Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vejl. nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 2.1.7, hvoraf det eksplicit fremgår, at det alene er ejeren af den faste ejendom, der hæfter for gæld til kloakforsyningen, også selvom ejeren af den faste ejendom har udlejet bygningerne på sin grund.

Vandselskabet yder en service over for udlejeren, når de opkræver over for lejer. Alternativet til afregning direkte over lejerne er, at vandselskabet opkræver over for udlejer, der herefter selv må administrere opkrævningen over for de enkelte lejere.

Vand:

Retsstillingen er en anden for så vidt angår opkrævning for driftsbidrag for vand. Udgangspunktet er, at vandselskabet opkræver på ejendomsniveau, hvor bidraget opkræves den enkelte ejer af matriklen. Vandselskabet kan dog pålægges at opkræve på individuelt niveau, således at bidraget opkræves den enkelte enhed, dvs. over for lejer.

Tre betingelser skal være opfyldt, før der kan ske opkrævning på individuelt niveau; 1) den enkelte enheds samlede forbrug af vand kan måles med én måler, 2) den enkelte enhed er forsynet med én selvstændig vandledning og 3) vandtilførslen til den enkelte enhed er udført med stophane, således at vandselskabet har umiddelbar adgang til stophanen uden for enheden. Dette følger af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug (BEK nr. 837 af 27/11/1998). Herefter bortfalder ejendommens ejers hæftelse for betaling af den enkelte enheds driftsbidrag, og vandselskabet har derfor ikke samme behov for, at rykkere sendes til ejer.

Ifølge almenlejelovens (LBK nr. 928 af 04/09/2019) § 60, stk. 4, er det udlejer, der kan forlange, at lejer skal betale udgifter til forsyning med varme, køling og vand på grundlag af afregningsmålere direkte til leverandøren.

Det fremgår ikke af de fremsendte mails til DANVA, om vandselskabet i den konkrete situation er pålagt at afregne over for lejerne efter § 2 i bekendtgørelsen eller om afregningen over lejerne hviler på en aftale mellem ejer og vandselskab.

Det er DANVAs vurdering, at ejeren hæfter, medmindre betingelserne i bekendtgørelsens § 2 er opfyldt – også selvom der er indgået en aftale om, at vandselskabet opkræver bidrag over for ejerne. Hvis betingelserne i § 2 ikke er opfyldt, og det således er ejeren der hæfter, kan vandselskabet sende rykkerne til ejeren.

Ved manglende betaling fra lejer, kan vandforsyningen ifølge bekendtgørelsens § 7, lukke for vandet til den enhed, der ikke betaler. Som det fremgår af Danske Vandværkers hjemmeside, bør vandselskabet fremsende rykkerskrivelser: ”Før I lukker for vandet, bør I skriftligt bede ejeren om at betale det manglende beløb”. Det er dog ikke et krav for, at lukke for vandet.

Når der såvel for både vand og spildevand er tale om, at ejeren i sidste ende hæfter for sine lejere, kan det blive en ulempe for vandselskabet i forhold til en eventuel endelig inddrivelse af bidrag hos ejeren, hvis denne ikke er vidende om de rykkerskrivelser, vandselskabet har sendt til lejerne.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.