Spørgsmål

Hvorfor kan en grundejer ikke få håndværkerfradrag på tilslutningsbidrag for spildevand? 

DANVAs vurdering

Håndværkerfradrag er ikke tillladt efter reglerne for håndværkerfradrag.

Uddybende svar

De relevante regler findes i Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (nr. 396, 2018). I lovens Bilag 1, punkt B, er der under overskriften "Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks." givet eksempler på, hvad der er omfattet af boligjobordning i 2018 og frem på kloak/afløbsområdet.

lovforslaget bag nævnte lov nr. 396 fremgår det af pkt. 1.1.1, Permanent BoligJobordning, at der fra 1. januar 2018 skal gælde en permanent BoligJobordning, der giver privatpersoner fradrag for lønudgifter til serviceydelser og håndværksydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig. Punkterne 2.1.1. og 2.1.2. i lovforslaget beskriver detaljeret, hvad de nævnte fradrag omfatter. Det fremgår klart, at der tale om serviceydelser og håndværksydelser. Tilslutningsbidrag for tilslutning af kloak til et spildevandsselskabs kloaksystem er hverken en service- eller en håndværksydelse, og er derfor ikke fradragsberettiget efter BoligJobordningen.

Det er betalingsloven (lbk. nr. 633, 2010) med tilhørende efterfølgende ændringslove, der regulerer størrelsen af tilslutningsbidraget, herunder hvornår der kan eller skal opkræves mindre end standardtilslutningsbidraget.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.