Spørgsmål

  1. Er der i ”Aftalen om pesticidforbruget på offentlige områder” fra 2007mellem Miljøministeren KL og Danske Regioner fastsat specifikke begrænsninger for brugen af plantebeskyttelsesmidler?
  2. Kan der anvendes plantebeskyttelsesmidler på et areal omkring en kirke og på arealer, som kirken forpagter, fx kirkens p-plads?
  3. Kan AMU-centre bruge plantebeskyttelsesmidler på deres arealer?
     

DANVAs vurdering

Aftalen indeholder ikke direkte forbudsbestemmelser.
Der bliver blot fastslået, at formålet med aftalen er at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer.
Definitionen på ”offentlige arealer” i denne aftale er ifølge punkt 7 arealer der ejes, vedligeholdes eller drives af kommuner, regioner eller staten.
Da størstedelen af Danamarks kirker og AMU-centre er selvejende institutioner vil disse som udgangspunkt ikke være omfattet af aftalen.

Uddybende svar

Spørgsmål 1

Miljøministeren, KL og Danske regioner indgik i år 2007 en aftale om pesticidforbruget på offentlige områder.

I aftalens 7. punkt fastsættes det, at aftalen vedrører arealer, der ejes, vedligeholdes eller drives af kommuner, regioner eller staten.

Aftalen indeholder ikke direkte forbudsbestemmelser. Der bliver blot fastslået, at formålet med aftalen er at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer.
I punkt 10 er der imidlertid givet adgang til midlertidig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på begrænsede områder, hvor det er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige problemer, forudsat at der foreligger en plan for afviklingen af brugen.

Efter punkt 12 skal myndighederne, på anmodning fra en følgegruppe, afgive en årlig indberetning med oplysninger om forbruget og overvejede alternativer.
Følgegruppen består af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Danske Regioner, KL samt Skov & Landskab på København Universitet.

Miljøministeren, KL og Danske Regioner har i punkt 17 aftalt, at de vil sikre, at regionerne, kommunerne og de statslige institutioner har adgang til information om aftalen, herunder de alternative metoder til bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere, der er udviklet, og hvilke hjælpemidler der i øvrigt findes.

Spørgsmål 2

Kirken er en selvejende institution og tilhører de pågældende menighedsråd.
Det er kirkens menighedsråd, der har det grundlæggende ansvar for sognets kirke samt de dertilhørende bygninger og arealer, se § 41 i bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (bkg. nr. 329 af 29/03/2014)og punkt 2 i kirkeministeriets vejledning fra år 2001.
Dette betyder, at kirkens arealer ikke kan karakteriseres som offentlige arealer, der er omfattet af aftalen mellem Miljøministeren, KL og Danske Regioner af 29. marts år 2007.

Der er i § 18 i bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (bkg. nr. 338 af 29/03/2014) fastsat et forbud mod brug af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt på folkekirkens kirkegårde, se dog undtagelse i stk. 2 der anvendes når begravelsesvæsnet bestyres af kommunen.

Det fremgår af Kirkeministeriets vejledning, at Kirkeministeriet opfordrer til at anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler på ejendomme tilhørende folkekirkens menighedsråd og præsteembeder begrænses mest muligt – dette er blot en vejledning og ikke et påbud som kirken er tvunget til at følge.

Ved kirkens forpagtning er det afgørende, om kirken forpagter et areal, der er ejet af staten, kommunen eller regionen. Hvis dette er tilfældet vil arealet være omfattet aftalen qua ejerskabet.
Hvis kirken derimod bortforpagter dens arealer, fx præstegårdsjorde, vil det bortforpagtede areal kun være omfattet af aftalen, hvis arealet er bortforpagtet til staten, en kommune eller region som ifølge af deres forpagtning varetager drift eller vedligeholdelse af arealet. 

Spørgsmål 3

AMU-centeret er en selvejende institution som hører under Undervisningsministeriet.
Undervisningsministeren har det overordnede parlamentariske, økonomiske og retslige ansvar for arbejdsmarkedsuddannelserne[1].

Efter punkt 7 i aftalen er det afgørende dog om staten ejer, vedligeholder eller driver det pågældende areal.
Da AMU-centeret er en selvejende institution, er det dette center der ejer uddannelsesinstitutionens arealer.
Selvom staten finansierer uddannelsesinstitutionen og har det overordnede ansvar for selve uddannelsen, er det vores bedste vurdering ikke staten, der vedligeholder eller driver det pågældende areal.
Det vil altså sige, at AMU-centeret ikke er underlagt aftalen mellem Miljøministeren, KL og Danske Regioner.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.