Spørgsmål

1) Kan et vandværk nægte at foretage en refusion, hvor forbruget skyldes brud på et vandrør i en institution?
2) Kan en spildevandsforsyning refundere vandafledningsbidraget i samme situation, men hvor der ikke er sket en belastning af rensningsanlægget?
3) Gælder der en særregel for institutioner?

DANVAs vurdering

Ad 1 og 2) Det er ikke reguleret i lovgivningen om, hvorvidt vandværket/spildevandsforsyningen kan/skal refundere afgift på ledningsført vand og vandafledning.
Ad 3) Der gælder ikke en særregel i lov om ledningsført vand for institutioner.

Uddybende svar

Der findes ingen særregel i lov om ledningsført vand (LBK nr 639 af 21/08/1998), der gør det muligt for en institution eller for et vandværk at undlade at betale (alternativt få refunderet) afgift på ledningsført vand. Hvis vandværket måtte vælge at fritage institutionen alene for driftsbidraget til vandværket bør dette ikke være i strid med vedtægterne for vandværket. Samtidig bør vandværket være opmærksom på, at andre kunder i lignende situationer efterfølgende vil kunne finde på at bede om fritagelse for betaling af driftsbidrag.

I det konkrete tilfælde er årsagen til, at institutionen ikke kan få refunderet betaling af afgift på ledningsført vand, at denne ikke er en bolig. Der kan læses nærmere om fradragsmulighederne i Skats vejledning til lov om afgift på ledningsført vand i afsnit E.A.7.5.6.2.1 Vandværker i punktafgiftsvejledningen.

Der er ikke i lovgivningen på spildevandsområdet fastsat regler for, hvornår et spildevandsselskab kan/skal give fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag ved ledningsbrud. Miljøstyrelsen (nu Naturstyrelsen) er kommet med nogle retningslinjer i vejledningen til betalingsloven (vejl. nr. 12414, 2001). Disse er citeret i kursiv i det følgende. Retningslinjer i en vejledning er ikke bindende og en betalingsvedtægt behøver derfor ikke nødvendigvis være formuleret i overensstemmelse retningslinjerne.

4.5 Ledningsbrud
Der er ikke fastsat regler om fradrag i vandafledningsbidraget i tilfælde af brud på en ejendoms vandforsyningsledning.
Udgangspunktet i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. er, at der skal betales for vandforbruget.
Der er med lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand givet mulighed for at eftergive den del af afgiften, der er forårsaget af brud på vandforsyningsledninger i ejendomme til boligformål. Der er dog fastsat et mindsteforbrug, hvorefter der skal betales afgift. Det er en forudsætning, at ledningsbruddet ikke skyldes, at forbrugeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Det er endvidere en forudsætning for eftergivelsen, at vandværket afstår fra at opkræve vandprisen til vandværket. Da der således som følge af ændringen i lov om afgift af ledningsført vand kan ske en korrektion af det vandforbrug, som anvendes til beregning af vandprisen til vandværket og vandafgiften, er det Miljøstyrelsens holdning, at vandforbruget, der ligger til grund for beregning af vandafledningsbidraget, skal korrigeres tilsvarende. Det er en forudsætning, at vandet ikke er tilledt kloakken.
Da man som det altovervejende udgangspunkt skal betale for det vand, der tilledes kloakken, er det endvidere Miljøstyrelsens holdning, at kommunerne efter en konkret vurdering har mulighed for at reducere vandafledningsbidraget i andre tilfælde og udover hvad der svarer til den vandmængde, der kan gives fritagelse for efter lov om afgift af ledningsført vand. Det er en forudsætning, at der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken.
Kommunens vedtagelser omkring reduktion i vandafledningsbidraget i forbindelse med ledningsbrud bør indsættes i kommunens betalingsvedtægt.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.