Spørgsmål

a) Hvor detaljeret skal oplysninger om ledningsbeliggenhed, der gives fra ledningsejer til graveaktør være?
b) Fra hvornår blev ledningsejere efter lov om registrering af ledningsejere forpligtede til at angive beliggenheden som nævnt under a) af deres ledninger

DANVAs vurdering

a) Ledningsbeliggenheden skal angives så præcist af ledningsejer, at graveaktøren kan grave direkte efter oplysningerne fra ledningsejer. Dette indebærer dog ikke, at ledningsejer skal give en helt præcis angivelse af ledningers beliggenhed.
b) Ledningsejere blev efter lov om registrering af ledningsejere forpligtede til at påvise beliggenheden af deres ledninger fra og med d. 1. marts 2004.

Uddybende svar

Ad a)
1. Det fremgår af § 8 i lov om registrering af ledningsejere (lbk. nr. 578, nr. 2011), at ledningsejere skal fremsende oplysninger om deres ledninger til graveaktører. Med hjemmel i nævnte lov fremgår det af § 17, stk. 1 i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere (bkg. nr. 1011 af 25/10/2012), at ledningsejeren skal fremsende de "nødvendige ledningsoplysninger". Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens § 17, stk. 3 at
de "udleverede ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet".

Erhvervs- og byggestyrelsen har givet retningslinjer om, hvad forpligtelsen nævnt under 1 og har til DANVA oplyst følgende:

- Forpligtelsen indebærer ikke efter erhvervs- og byggestyrelsen vurdering, at ledningsejer skal kunne oplyse den præcise beliggenhed af sin ledning til graveaktøren. Ledningsejeren skal oplyse det, ledningsejeren ved og bestræbe sig på en konstruktiv dialog med graveaktøren, men ledningsejeren er ikke forpligtet til eksempelvis at frigrave, alene fordi ledningsejeren ikke kender den præcise beliggenhed af ledninger.

- Det kan ikke siges med sikkerhed, hvornår ledningsejers angivelse af ledningers beliggenhed er så upræcis, at ledningsejer skal frigrave, men angivelse af ledningens placering, som et sted i højre eller venstre side eller i midten af vejen, må dog betragtes som værende for upræcis.

- Det kan ikke kræves af ledningsejere, at de kan oplyse, hvor dybt deres ledninger er beliggende. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at terrænudformning og dermed ledningsdybden kan ændre sig og at det derfor i praksis vil være særdeles vanskeligt for ledningsejere at holde styr på, hvor dybt deres ledninger ligger.

Det er i øvrigt ikke muligt at angive generelle regler for ledningsejeres forpligtelser til at angive beliggenhed overfor graveaktører. Forpligtelsen vil afhænge meget af de konkrete omstændigheder. Der en omfattende domspraksis på området.

Ad b)
Lov om registrering af ledningsejere blev først vedtaget i 2004, og den gældende lov er fra 2011. Siden den oprindelige lov og frem til den gældende lov har reglerne for så vidt angår ledningsejernes ansvar for at oplyse ledningers beliggenhed ikke ændret sig. Det har således altid fremgået af § 8, at ledningsejeren skal fremsende de nødvendige ledningsoplysninger til forespørgeren eller indgå aftale med denne om påvisning af stedet. Loven omfatter også ledninger anlagt før 1. marts 2004.

Det følger af ovenstående, at ledningsejere blev forpligtet til at påvise beliggenheden af deres ledninger fra og med d. 1. marts 2004.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.