Spørgsmål

Er våde regnvandsbassiner omfattet af randzoneloven?
 

DANVAs vurdering

Våde regnvandsbassiner med et areal på mere end 100 m2 er omfattede af randzoneloven. Bassinerne er dog ikke omfattet af randzoneloven, hvis der er opnået dispensation fra naturbeskyttelseslovens fredningsbestemmelser.
  
Argumentation
1. Det fremgår af lovbemærkningerne til § til randzonelovens 1:
Ved søer forstås i denne sammenhæng områder dækket permanent med stillestående vand.
Våde regnvandsbassiner (herefter regnvandsbassiner) vil således som udgangspunkt være omfattede.
 
Randzonelovens § 1 foreskriver, at følgende kriterier a) til c) alle skal være opfyldte, før en sø er omfattet af loven:
a) Overfladearealet er over 100 m2.
b) Beliggenhed i landzone.
c) Bassinet ligger IKKE i skov, have, park el. lign.
 
2. Ressortmyndigheden (Natur & Erhvervsstyrelsen) har meldt ud, at hvis regnvandsbassiner opfylder kriterierne beskrevet under pkt. 1, er de omfattede af randzoneloven. Dog vil regnvandsbassiner, der har fået dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1 om fredning af søer ikke være omfattede. DANVA baserer denne vurdering på nyhedsbrevet fra Natur & Erhvervsstyrelsen fra 2012, hvor der står:
Søer, hvor der foreligger en dispensation fra naturbeskyttelselseslovens § 3 som følge af deres anvendelse i forbindelse med spildevandsbrug, er heller ikke omfattede af randzoneloven.
 
3. Vi anbefaler, at I læser hele nyhedsbrevet, da der er mange nyttige oplysninger. Blandt andet er det beskrevet, hvordan man finder kanten af en sø ved beregning af arealet. Ligeledes er der kommentarer til andre former for spildevandsanlæg end våde regnvandsbassiner.