Spørgsmål

Er reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven også gældende for kommunale vandselskaber? 
Har den regionale avis ret til aktindsigt i al korrespondance der vedrører projektarbejde på to konkrete huse?
Ansøgningen om aktindsigt fra den lokale avis omhandlede primært korrespondance vedrørende forsikringen af projektarbejdet, bl.a. fotografier af sokler og mure, som er taget inden projektets opstart.

DANVAs vurdering

Det er vigtigt at erindre, at de enkelte papirer m.m. skal vurderes konkret. I det følgende kommer dog nogle generelle betragtninger, som DANVA gerne vil videreformidle som sparring.
Korrespondancen vedrørende de to huse kan ikke betragtes som interne dokumenter, der kan undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, stk. 1 og stk. 2.
I offentlighedslovens § 33, stk. 1, nr. 3, er der dog givet adgang til at begrænse retten til aktindsigt i oplysninger, hvis begrænsningen er nødvendig til beskyttelse af væsentlige økonomiske interesser og den økonomiske tabsrisiko kan konkretiseres.
Selvom vandforsyningsselskabet kan undtage en del af oplysningerne fra retten til aktindsigt, efter § 33, stk. 1, nr. 3, skal vandforsyningsselskabet blot være opmærksom på, at vandforsyningsselskabet er forpligtet til at overveje, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af undtagelsesbestemmelserne i §§23-35, se offentlighedslovens § 14, stk. 1.
Ved afgivelse af aktindsigt i videre omfang er det dog vigtigt, at sørge for, at en sådan meroffentlighed ikke vil stride mod anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og personoplysninger, se persondataloven og offentlighedslovens § 35.
Afslutningsvis skal det også gøres opmærksom på, at vandselskabets afgørelse om aktindsigt kan påklages til Miljøklagenævnet, se vandsektorloven §26 stk. 3, 6 og 7.
 

Uddybende svar

Efter vandsektorlovens (lbkg. nr. 469 af 12/06/2009) § 14, stk. 1, gælder offentlighedsloven (lbkg. nr. 606 af 12/06/2013) for vandselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i vandsektorloven.
Udgangspunktet er, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med alle dokumenter, der er indgået eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, se offentlighedslovens § 7, stk. 1.
I offentlighedslovens kapitel 4 er der imidlertid opregnet en række undtagelser til dette udgangspunkt deriblandt lovens § 23, stk. 1, der undtager interne dokumenter.

I sammenhæng med § 23, stk. 2 indebærer bestemmelsen, at ethvert dokument, der udarbejdes af forvaltningen, og som ikke afgives til udenforstående, har karakter af et internt dokument.
Ved afgivelse til en udenforstående skal forstås at dokumentet bliver gjort fysisk tilgængeligt ved udveksling mellem forskellige myndigheder.
I nærværende tilfælde er vandforsyningsselskabet og vandforsyningsselskabets forsikringsselskab eller mægler/konsulent ikke én enhed, da vandselskabet er undergivet offentlighedslovens regler, mens forsikringsselskabet eller mægleren er et privat selskab.
Dette er uanset om samarbejdet mellem det offentlige og private har en tæt og internt præget karakter [1]
Dokumenterne, som afgives imellem disse parter er altså afgivet eksternt, og disse kan derfor ikke undtages fra retten til aktindsigt efter § 23 om interne dokumenter

I offentlighedslovens § 33, stk. 1, nr. 3 er der imidlertid givet adgang til, at begrænse retten til aktindsigt i visse oplysninger, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed.
Denne bestemmelse er navnlig tænkt anvendt for at sikre det offentliges forhandlingsposition i forbindelse med kontraktsindgåelser.  En anvendelse af denne bestemmelse forudsætter en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige, som vil opstå ved offentliggørelse af de pågældende oplysninger.

Ydermere er vandforsyningsselskaberne efter offentlighedslovens § 14, stk. 1, forpligtet til at overveje, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af undtagelsesbestemmelserne i §§ 23-35.
Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger.
Bemærk i øvrigt at vandselskabets afgørelser om aktindsigt kan påklages til Miljøklagenævnet, se vandsektorloven § 26 stk. 3. De formelle krav til skriftlighed, rette modtager og klagefristen findes i lovens § 26 stk. 6 og 7. Denne information skal indgå i vandselskabets afgørelse.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.