Spørgsmål

Skal almene vandforsyninger have betaling for videregivelse af oplysninger om vandforbrug til spildevandsforsyningsselskaber, når disse oplysninger skal bruges til beregning af spildevandsafgift for ejendomme udenfor kloakopland?

DANVAs vurdering

Kommunen kan kræve, at de almene vandforsyninger skal udlevere oplysninger til brug for beregning af spildevandsafgift, vederlagsfrit. Kommunen har endvidere mulighed for, at delegere kompetencen til at opkræve spildevandsafgiften og dermed kræve oplysning, til spildevandsforsyningsselskaberne, som de almene vandforsyninger herefter vil være oplysningspligtige overfor.

Uddybende svar

Det fremgår af 15, stk. 2 i spildevandsafgiftsloven (lbk. nr. 938 af 27/06/2013) at spildevandsafgifter, der skal betales af andre end registrerede spildevandsafledere (herunder spildevandsselskaber) opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende samt at kommunen fastsætter de nærmere regler for indbetaling af afgiften. Det fremgår herefter af § 15 stk. 3 i loven, at skatteministeren kan fastsætte regler for afregning til SKAT af afgift opkrævet efter § 15 stk. 2. Denne bemyndigelse er udnyttet og kommer til udtryk i bekendtgørelse om måling af spildevand mv. (bek. nr. 529 af 29/05/2016). Kompetence til at opkræve spildevandsafgiften kan i medfør af bekendtgørelsens § 7 delegeres til ”[…]den, som på vegne af kommunen varetager opgaven[…]”, dvs. spildevandsforsyningsselskabet.

Foruden muligheden for, at kommune kan delegere kompetencen til spildevandsforsyningsselskabet, kan der endvidere udledes en pligt for de almene vandforsyninger til at oplyse kommunen, herunder i medfør af muligheden for delegation, evt. spildevandsforsyningsselskabet, om den afgiftspligtige mængde vand. Dette følger af § 7 stk. 10 i spildevandsafgiftsloven. Det fremgår af denne bestemmelses ordlyd at: ”Almene vandforsyningsanlæg skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder mindst én gang årligt afgive oplysninger om fordelingen af den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand, på de enkelte ejendomme.” Det fremgår af bemærkningerne til denne bestemmelse at den oplyste mængde sammen med oplysninger om rensemetoden, danner grundlag for opkrævningen af spildevandsafgift udenfor kloakopland.

Det fremgår herefter endvidere af lovbemærkningerne, at § 5, stk. 10 i spildevandsbetalingsloven (Lov nr. 633 af 07/06/2010), er kommet som følge af lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, nr. 1098 fra 1997. I lovbemærkningerne til lov nr. 1098 står der:
”Ud over ændringen af klagestrukturen foreslås det for spildevandsafgiftslovens vedkommende, at vandværkerne får pligt til at udlevere oplysninger om, hvor stor en mængde vand den enkelte ejendom har betalt vandafgift af.” Således at der på baggrund af den oplysning, kan beregnes en spildevandsafgift.
I og med at de almene vandforsyningerne har pligt til at udlevere oplysningerne, kan vandforsyningerne ikke kræve vederlag af kommunen for at give oplysningerne.

Konklusion
De almene vandforsyninger har pligt til, vederlagsfrit, at oplyse kommunen om vandforbruget for de ejendomme der ligger udenfor kloakopland. Såfremt kommune har delegeret kompetencen til spildevandsforsyningsselskabet efter bekendtgørelse om måling af spildevand, har de ligeledes pligt til at give oplysningen vederlagsfrit til spildevandsforsyningsselskabet. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.