Spørgsmål

Skal almene vandforsyninger have betaling for videregivelse af oplysninger om vandforbrug til spildevandsselskaber, når disse oplysninger skal bruges til beregning af spildevandsafgift for ejendomme udenfor kloakopland?

DANVAs vurdering

Nej. Kommunen kan kræve, at de almene vandforsyninger skal udlevere oplysninger til brug for beregning af spildevandsafgift, vederlagsfrit. Kommunen har endvidere mulighed for at delegere kompetencen til at opkræve spildevandsafgift og dermed kræve oplysning, til spildevandsselskaberne, som de almene vandforsyninger herefter vil være oplysningspligtige overfor.

Uddybende svar

Det fremgår af 15, stk. 2 i spildevandsafgiftsloven (LBK nr 478 af 14/04/2020) at spildevandsafgifter, der skal betales af andre end registrerede spildevandsafledere (spildevandsselskaber) opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende samt at kommunen fastsætter de nærmere regler for indbetaling af afgiften. Det fremgår herefter af § 15 stk. 3 i loven, at skatteministeren kan fastsætte regler for afregning til told- og skatteforvaltningen af afgift opkrævet efter § 15 stk. 2. Denne bemyndigelse er udnyttet og kommer til udtryk i bekendtgørelse om måling af spildevand mv. (bek. nr. 529 af 29/05/2016). Kompetence til at opkræve spildevandsafgiften kan i medfør af bekendtgørelsens § 7 delegeres til ” […] den, som på vegne af kommunen varetager opgaven […]”, dvs. spildevandsselskabet.

Det kan udledes af § 7 stk. 10 i spildevandsafgiftsloven, at almene vandforsyninger har pligt til at oplyse kommunen, herunder i medfør af muligheden for delegation, evt. spildevandsselskabet, om den afgiftspligtige mængde vand. Bestemmelsen lyder:

"Almene vandforsyninger skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder eller fra den, som på vegne af de kommunale myndigheder varetager opgaven med opkrævning af afgifter efter denne lov, mindst én gang årligt afgive oplysninger om fordelingen af den mængde vand, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af ledningsført vand, på de enkelte ejendomme."

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at den oplyste mængde sammen med oplysninger om rensemetoden, danner grundlag for opkrævningen af spildevandsafgift udenfor kloakopland.

Østre Landsret har i dom af 29. juni 2015, sag B-1236-14, fortolket § 7, stk. 10 således, at reglen pålægger vandforsyningen at videregive målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder uden betaling. Landsretten udtaler, at:

”en sådan pligtmæssig afgivelse af oplysninger til brug for det offentliges opkrævning af en afgift – i overensstemmelse med det i Miljøstyrelsens betænkning fra 1999 om ”principper for beregning af vandafledningsbidrag” anførte – skal ske vederlagsfrit. Det forhold, at myndighedsopgaven efter lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 15 er overdraget til et af kommunen ejet aktieselskab, ændrer ikke herved.”

Konklusion
De almene vandforsyninger har pligt til, vederlagsfrit, at oplyse kommunen om vandforbruget for de ejendomme der ligger udenfor kloakopland. Såfremt kommune har delegeret kompetencen til spildevandsforsyningsselskabet efter bekendtgørelse om måling af spildevand, har de ligeledes pligt til at give oplysningen vederlagsfrit til spildevandsselskabet.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.