Spørgsmål

Et vandselskab har oplevet at placeringen af et lokalt vandværks drikkevandsledning har været vanskelig at fastlægge, dels fordi den pågældende lednings faktiske placering har været anderledes end det kunne forventes ud fra det til LER (ledningsejerregistret) angivne interesseområde og dels fordi vandværket ikke ved påvisning på lokalitet eller på kort har givet nærmere oplysning om placeringen af drikkevandsledningen. Desuden har vandværket indberettet ledninger, der ikke findes. Dette har bevirket, at vandselskabet har pådraget sig en række ekstraomkostninger, fordi entreprenøren har måttet omplacere nye ledninger, grave ledningstracé osv.

Kan det lokale vandværk pålægges et erstatningsansvar for mangelfuld eller forkert oplysning til LER-registret og/eller manglende orientering til vandselskabet om ledningernes beliggenhed?

Svar

DANVA har taget til kontakt til Henrik Suadicani der sidder i LER support (4171 7759) og er godt inde i både LER loven og den tilhørende bekendtgørelse. Ifølge Henrik er det krævende at afgøre, hvornår der foreligger muligheder for at pålægge en ledningsejer et erstatningsansvar. Dette skyldes flere forhold:

1. Reglerne vedrørende erstatningsansvar er ikke beskrevet i love eller vejledninger. Derfor finder dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt anvendelse.

2. I forhold til graveskader er der opstået en selvstændig retspraksis, som man skal have et godt kendskab til for at vurdere mulighederne for at pålægge erstatningsansvar i en konkret sag.

3. Det er nødvendigt med et indgående kendskab til de konkrete omstændigheder i en sag for at kunne vurdere, om der kan pålignes et erstatningsansvar.

DANVA har et rimeligt godt kendskab til dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt anvendelse (punkt 1) men har begrænset viden om den omfattende retspraksis vedrørende graveskader (punkt 2) og få oplysninger om omstændighederne i jeres konkrete sag (punkt 3). Derfor kan DANVA ikke i jeres tilfælde vurdere, om der er grundlag for at pålægge vandværket erstatningsansvar.

Foreningen håber dog, at det følgende afsnit med uddybende kommentarer til punkterne 1 – 3 kan hjælpe jer videre og anbefaler jer i øvrigt at tage kontakt til en rådgiver med kompetencer inden for området, hvis I måtte have behov for det.

Uddybende kommentarer til punkterne 1 – 3

1. Reglerne vedrørende erstatningsansvar og 2. Retspraksis vedrørende graveskader

De almindelige regler om erstatning uden for kontrakt omtales flere steder i den juridiske litteratur, f.eks. side 153 – 157 i bogen ”Klimaændringer i juridisk perspektiv”, skrevet af Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard og udkommet på Jurist- og Økonomiforbundets Forlag i 2011.

I forhold til den retspraksis og retshistorie, der gælder vedrørende graveskader, henvises til bogen ”Ansvar for graveskader” af Bo von Eyben, udgivet af FULS i 1990 samt artiklen ”Erstatnings- og forsikringsretlige problemstillinger ved graveskader”, af advokat Christian Werenberg, som har været bragt i Ugeskrift for retsvæsen, Årg. 144, nr. 38, 2010. Artiklen gennemgår nyere retspraksis op til 2010 omkring graveskader og konkluderer, at retspraksis omkring 2010 svarer til den retspraksis, der beskrives i von Eybens bog fra 1990. Artiklen har følgende sammenfatning under punkt 2.8:

- at ansvarsvurderingen fortsat foretages på baggrund af en skærpet culpanorm,

- at en entreprenør fortsat skal indhente ledningsoplysninger forud for et gravearbejde,

- at der er en formodning for, at en ledningsejer udleverer de relevante planer, som er nødvendige for en entreprenørs arbejde,

- at gravearbejdet skal planlægges i overensstemmelse med de indhentede ledningsoplysninger, samt

- at udgangspunktet, hvorefter der kun gives erstatning til den umiddelbar skadelidte, fortsat gælder.

For så vidt angår forholdet mellem LER loven (lbk. nr. 578 af 06/06/2011) og retspraksis vedrørende graveskader, fremgår det af både den nævnte artikel og af lovbemærkningerne til LER loven, at loven ikke har til formål at ændre retspraksis omkring graveskader. Af nyere retspraksis efter 2010 vedrørende graveskader kender DANVA til en Vestre Landsrets dom fra 2011 (U.2011.2154V), hvor en entreprenør blev dømt til at være erstatningsansvarlig over for en kommune for beskadigelse af fjernvarmeledning i forbindelse med gravearbejde og en Højesterets dom fra 2014 (U.2014.925H), hvor en kommune ikke blev dømt erstatningsansvarlig for overrivning af fiberkabel under gravearbejde.

DANVA har ikke i hverken den nævnte bog, nævnte artikel eller i retspraksis kunnet finde en dom eller afgørelse af en sag lignende jeres, hvor problemstillingen er, om der kan pålignes et erstatningsansvar alene på grundlag af, at en part har høje omkostninger til gravearbejde og etablering af  sine ledninger, fordi en anden part ikke har påvist med tilstrækkelig præcision, hvor sidstnævnte part har ledninger beliggende. Umiddelbart er det foreningens opfattelse, at dommene næsten altid omfatter sager, hvor der er sket en form for skade. Det nævnte materiale vil dog stadig kunne give et godt kendskab til retspraksis vedrørende graveskader.

Til orientering er der i det følgende en kort beskrivelse af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt gengivet fra ovennævnte bog ”Klimaændringer i juridisk perspektiv”. Generelt kan der opstilles fire betingelser, som alle skal være opfyldte, førend der kan pålægges et erstatningsansvar uden for kontrakt: Et økonomisk tab(1), ansvarsgrundlag(2), en årsagsforbindelse(3), påregnelighed(4) og en erstatningsretlig værnet interesse. 

(1) Økonomisk tab

Den første erstatningsretlige betingelse er, at en part har lidt et økonomisk tab. 

(2) Ansvarsgrundlag

Udover betingelsen om et økonomisk tab, er et eventuelt erstatningsansvar også betinget af, om vandselskabet har handlet ansvarspådragende/culpøst. I forhold til graveskader er det således ikke retspraksis, at der kan pålægges en erstatningspligt på grundlag af et objektivt ansvar. Ved culpøs adfærd skal forstås adfærd, som kan tilregnes den handlende som forsætlig eller uagtsom. Efter den klassiske culpadefinition har en person handlet uagtsomt, hvis han har undladt at udvise den forsigtighed og omhu – den agtsomhed – som en god og fornuftig person plejer at udvise i tilsvarende situation. I forhold til LER loven kan det tale for, at det er culpøs adfærd, hvis en part ikke følger lovens bestemmelser. Lovens bestemmelser er udmøntede i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere  (bkg. nr. 1011 af 25/10/2012). Det følger blandt andet af bekendtgørelsens § 7 og § 17, at ledningsejere er forpligtet til at indberette kontaktoplysninger og interesseområder til LER, samt at ledningsejeren skal fremsende det nødvendige ledningsoplysninger til forespørgeren eller indgå aftale med sidstnævnte om påvisning på stedet snarest muligt og inden for senest 5 hverdage.

(3) Årsagsforbindelse

Betingelsen om årsagssammenhæng er et krav om, at den indtrådte skade er en følge af ledningsejerens handling eller undladelse.

(4) Påregnelighed

Betingelsen om påregnelighed stiller krav til at skadens følger er påregnelige i forhold til ledningsejerens handling/ undladelse.  Det vil sige at der stilles krav til, at risikoen for den skade der faktisk indtræder, er blevet forøget ved den uagtsomme eller forsætlige handling.

(5) Erstatningsretlig værnet interesse

Herom står der følgende side 156 i bogen: Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en erstatningsretligt værnet interesse formuleres ofte således, at den individuelle interesse, der begrunder et erstatningskrav, skal indgå blandt de interesser, som den pågældende lovgivning har til formål at varetage.

3. Kendskab til de konkrete omstændigheder i en sag

Det er i jeres konkrete sag oplyst, at oplysningerne fra vandværket om drikkevandsledningerne er upræcise, idet ledningen ligger 4 – 5 m. forkert eller i et slalom forløb. Det gøres gældende, at en ledning efter vandselskabets opfattelse skal være angivet i LER, således at ledningen ligger inden for et interesseområde på 1 m fra ledningen. DANVA bemærker til dette, at det fremgår af § 7 i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere, at det af ledningsejerne til LER indberettede interesseområde skal fastlægges i en afstand af mindst 1 m fra ledningen på begge sider af denne (DANVAs understregning). Ledningens placering i interesseområdet skal altså ikke være angivet med 1 meters præcision. På den baggrund er det ikke ud fra det oplyste sandsynliggjort, at vandværket har lavet en angivelse af deres interesseområde, der er i strid med § 7 i bekendtgørelsen.

Endvidere er det oplyst, at vandselskabet har afholdt møde med ledningsejere – herunder vandværket – forud for vandselskabets gravearbejder og at vandværket ikke på dette møde eller efter mødet gav oplysninger om den mere præcise beliggenhed af vandværkets drikkevandsledninger. Dette kunne måske være et problem i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsens § 17. Men det er ikke oplyst, hvorfor vandværket ikke har oplyst placeringen af drikkevandsledningen nærmere. Det fremgår således ikke, om det er fordi vandværket ikke har vilje til at give de pågældende oplysninger, om det fordi vandværket ikke har præcise oplysninger eller om der eventuelt er en anden årsag til de manglende oplysninger. Samme betragtning gør sig gældende i forhold til, at vandværket efter det oplyste har indberettet ledninger til LER, der ikke findes. Det er således vanskeligt at vurdere, hvor vidt vandværket ikke har levet op til forpligtelserne efter § 17.  

På baggrund af de ovenstående og uddybende kommentarer til punkterne 1 – 3 er det altså ikke muligt for DANVA at vurdere, om vandværket  i den aktuelle sag kan pådrage sig et erstatningsansvar over for vandselskabet.

Afslutningsvis gør DANVA opmærksom på, at det efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 1 er muligt at med bøde at straffe den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder en eller flere af bekendtgørelsens bestemmelser herunder § 7 og § 17. Henrik Suadicani fra LER support har oplyst til DANVA, at bestemmelsen endnu ikke har været i brug og at der efter Henriks opfattelse skal være tale om en sag af meget grov karakter, førend en sådan bødestraf pålægges.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.