Spørgsmål

Er det muligt for en spildevandsforsyning at nedsætte vandafledningsbidraget for en vandmængde brugt af en vandforsyning ifm. rensning af nyetablerede vandrør og efterfølgende tilledt kloakken?

DANVAs vurdering

DANVA kender ikke til lignende fortilfælde i praksis, men det er DANVAs bedste vurdering, at vandforsyningen skal betale fuldt vandafledningsbidrag for vand brugt til rensning af nyetablerede vandrør og efterfølgende tilledt kloakken. Foreningen kan dog ikke udtale sig om, hvad domstolene ville nå frem i det konkrete tilfælde.

Uddybende svar

Det fremgår af betalingsloven (lbk. nr. 633, 2010), at der i visse tilfælde, og med hjemmel i samme lov, kan ske nedsættelse for betaling af vandafledningsbidrag. Nedsættelse i forbindelse med skylning af nye vandrør er ikke nævnt. Den undtagelse, betalingsloven nævner, der kommer tættest på det aktuelle tilfælde er § 2 b. stk. 2, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet efter en konkret vurdering kan nedsætte betalingen til vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand til kloakken. Dette forudsætter at tilledningen af filterskyllevandet ikke giver anledning til så store omkostninger som tilledning af almindeligt spildevand, og samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i øvrigt taler for det.

De sidst nævnte betingelser skal altså alle være opfyldte, før spildevandsforsyningsselskabet kan beslutte at nedsætte vandafledningsbidraget for filterskyllevand. Der er en uddybning af de nævnte betingelser i lovbemærkningerne til betalingslovens § 2 b, stk. stk. 2 samt under punktet 4.4.2 i vejledningen til betalingsloven (vejl. nr. 12414, 2001).

Som det fremgår af det ovenfor anførte, skal mange betingelser være opfyldte, før der kan gives nedsættelse for betaling af vandafledningsbidraget for tilledning af filterskyllevand. Adgangen til nedsættelse er altså restriktiv. Der kan på siderne 90 – 92 i ”Betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag” fra 1999 læses mere overvejelserne ifm. nedsættelse af vandafledningsbidrag for filterskyllevand
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1999/87-7909-351-5/pdf/87-7909-351-5.pdf

At adgangen til at nedsætte vandafledningsbidrag for filterskyllevand er restriktiv taler imod en udvidende tolkning af betalingslovens § 2 b. gående på, at nedsættelse af betaling for afledning af vand brug til rensning af nyetablerede vandrør retsligt kan sidestilles med afledning af filterskyllevand, som er reguleret i § 2 b. stk. 2.

På baggrund af det ovenfor anførte, er det DANVAs vurdering, at der skal opkræves vandafledningsbidrag for tilledning af vand brugt til rensning af nye vandrør. DANVA finder det som beskrevet ovenfor også meget tvivlsomt, om der kan støttes ret på betalingslovens § 2 b. om betaling for afledning af filterskyllevand.

DANVA kan dog ikke udtale sig om, hvad domstolene måtte nå frem til i det konkrete tilfælde.
DANVA kender ikke nogen praksis for nedsættelse af vandafledningsbidrag i forbindelse med tilledning af vand brugt til rensning af nye vandrør – men der er eksempler på praksis for nedsættelse af vandafledningsbidrag i forbindelse med tilledning af filterskyllevand.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.