Spørgsmål

Må en forsyningsvirksomhed etablere, eje og/eller vedligeholde en jordledning/stikledning, der forsyner én given ejendom med vand og spildevandsafledning, hvis jordledningen/stikledningen er beliggende på selve ejendommen?

DANVAs vurdering

DANVA vurderer, at en vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed ikke må etablere, eje og eller vedligeholde jordledning(vand) eller privat stikledning(spildevand) eller øvrige vand- eller afløbs-installationer på en ejendoms side af grundgrænsen.

Uddybende svar

1. Vand
For så vidt angår forsyningens mulighed for som sin hovedaktivitet at etablere, eje og/eller vedligeholde en jordledning eller ledning på en ejendom, er retstilstanden på området ikke klar.
Ifølge normalregulativernes for kommunale vandforsyninger hhv. private vandforsyninger retningslinjer for kommunalt ejede vandforsyninger er dette ikke muligt fsva. jordledninger. Juridisk set er normalregulativerne retningslinjer dog ikke bindende.

Det fremgår, efter DANVAs opfattelse, ikke klart af lovgivningen, i hvilket omfang vandselskaber måtte have en sådan mulighed efter reglerne om tilknyttede aktiviteter. DANVA anser det dog for værende tvivlsomt om en sådan mulighed foreligger iht. lovgivningen. Det er således udtrykkeligt angivet i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (bkg. nr. 1195, 2010), at vandselskabernes mulighed for tilknyttede aktiviteter er begrænsede – og DANVA har vanskeligt ved at se, at bekendtgørelsens § 2 kunne omfatte det ovenstående tilfælde.

DANVA kender ikke umiddelbart til nogen domme eller afgørelser der skaber klarhed over retstilstanden på området.

Det er herefter DANVAs vurdering, at en vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed ikke efter gældende regler må etablere, eje og/eller vedligeholde jordledninger og afløbsinstallationer på ejendomme.

2. Spildevand
DANVA vurderer, at en forsyningsvirksomhed efter gældende regler ikke som del af deres hovedaktivitet kan etablere, eje og/eller vedligeholde en privat stikledning eller ledning i en ingeniørgang på en ejendom. Der kan til støtte for denne opfattelse henvises til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4: "Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen"
og spildevandsbekendtgørelsens § 8:
Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtede til for egn regning at tilslutte spildevandet til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. lovens § 28, stk. 4.

Om det efter de gældende regler om tilknyttede aktiviteter er muligt at etablere, ejer og/eller vedligeholde en privat stikledning, anser DANVA for at være tvivlsomt. Der henvises til betragtningerne om tilknyttede aktiviteter under pkt. 1 ovenfor.

DANVA kender ikke umiddelbart til nogen domme eller afgørelser der skaber klarhed over retstilstanden på området.
På baggrund af det anførte, er det DANVAs vurdering, at spildevandsselskaber ikke efter gældende regler må etablere, eje og/eller vedligeholde private stikledninger på ejendomme.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.