Spørgsmål

1) Er Vejmyndigheden kompetent til at løse tvister mellem ledningsejere? Og 2) er der love og retspraksis på området?

DANVAs vurdering

Dansk Ledningsejerforum (som DANVA er medlem af) har lavet et notat, der besvarer disse spørgsmål. Heraf fremgår det, at ”Vejmyndigheden har reelt ingen interesse i eller hjemmel til at bestemme, hvordan ledninger placeres indbyrdes, med mindre det kan begrundes med vejens tarv eller trafikafviklingen”.

Det fremgår ligeledes, at det desværre ofte kan være omstændeligt, når der opstår tvister mellem ledningsejere, fordi det ofte kun vil være via domstolene, man kan hævde sin ret.

Der kan læses mere om Dansk Ledningsejerforum på www.fuls.dk