Spørgsmål

1) Er Vejmyndigheden kompetent til at løse tvister mellem ledningsejere? Og 2) er der love og retspraksis på området?

DANVAs vurdering

Dansk Ledningsejerforum (som DANVA er medlem af) har lavet et notat, der besvarer disse spørgsmål. Heraf fremgår det, at ”Vejmyndigheden har reelt ingen interesse i eller hjemmel til at bestemme, hvordan ledninger placeres indbyrdes, med mindre det kan begrundes med vejens tarv eller trafikafviklingen”.

Det fremgår ligeledes, at det desværre ofte kan være omstændeligt, når der opstår tvister mellem ledningsejere, fordi det ofte kun vil være via domstolene, man kan hævde sin ret.

Der kan læses mere om Dansk Ledningsejerforum på www.fuls.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.