Hvordan er en forsyning stillet, hvis den ønsker at udsætte anlægsarbejde, med den begrundelse, at forsyningen ønsker at sikre, at entreprenørens ansatte ikke smitter borgerne med corona-virus?

Spørgsmål

Kan en kommunal forsyning erstatningsfrit bede en entreprenør om at udsætte et anlægsarbejde med den begrundelse, at forsyningen ønsker at sikre, at entreprenørens ansatte ikke smitter borgerne med corona-virus?

AB 18 er aftalt mellem forsyningen og entreprenøren.   

Har det nogen betydning, om forsyningen anses som en offentlig eller privat aktør?

Det korte svar

Det vil altid være de konkrete omstændigheder i en tvist, der er afgørende, så en generel udmelding som den nærværende skal læses med forbehold. Dertil kommer, at entreprise-spørgsmål ikke er en del af DANVAs kerne-kompentece.

Det er DANVAs bedste vurdering, at hvis en kommunal forsyning beder en entreprenør om at udsætte et anlægsarbejde ud fra et ønske om at imødegå en risiko for, at entreprenørens folk kan smitte borgerne, så vil entreprenøren kunne kræve erstatning efter AB18 § 43.

Hvis forsyningen lukker byggepladsen og dermed hindrer entreprenøren i at overholde tidsplanen, må forsyningen som udgangspunkt indrømme tidsfristforlængelse og betale erstatning til entreprenøren. Entreprenøren vil dog ikke have ret til erstatning, hvis der er tale om force majeure se AB18 § 43 stk. 3.

Lukning alene for at imødegå risiko for spredning af corona-virus vil næppe/vurderes ikke, at være en sådan force majeure situation. Det synes muligt at organisere anlægsarbejdet således, at smittefaren ikke opstår.

Der er en grundlæggende forpligtigelse til at arbejde for at virkeliggøre den gensidige kontrakt – og ud fra samfundsmæssige og forretningsmæssige hensyn giver det mening at undgå værdispild. Dialog mellem parterne synes under alle omstændigheder oplagt.

Afslutningsvis vil der nederst i nærværende skriv være en kort omtale af nogle centrale budskaber i forhold til force majeure.

Baggrund

Såvel statsministeren som kommunen har opfordret til lav aktivitet i den offentlige sektor mhp. at modvirke spredning af corona-virussen. Der er dog ikke nedlagt forbud mod anlægsarbejde i den aktuelle situation.

Det er forudsat, at entreprenøren ikke har påberåbt sig, at han ikke kan leve op til sine forpligtelser fx med henvisning til COVID-19 – altså er entreprenøren fortsat  klar til at levere.

Vurdering

Retsgrundlag; betydning om forsyningen er offentlig eller privat aktør

Når der er tale om byggeri/anlægsarbejde, foreligger der et kontraktsgrundlag, der typisk vil henvise til AB 18/ABT18, (eller AB92/ABT 93) samt eventuelle særlige betingelser i forbindelse med arbejdet. Det vil være dette materiale, der er afgørende. Det vil sige, at det er uden betydning, om forsyningen anses som en offentlig eller privat aktør.

Anlægsarbejdet

Forsyningen har indgået en gensidig aftale, og begge parter er forpligtiget til at arbejde for at virkeliggøre aftalens indhold.  Ligesom alle har en interesse i at undgå værdispild.

Ordregiveren/Forsyningen kan endvidere ikke bevise, at der er opstået en force majeure situation, som umuliggør opfyldelsen af kontrakten fra hans side – og som sagt har entreprenøren heller ikke påkaldt sig force majeure.

Med bl.a. sundhedsmyndighederne anbefalinger om adfærd i baghovedet synes det muligt at organisere anlægsarbejdet således, at hverken borgerne eller entreprenørens folk bliver udsat for smitte.

Konsekvens

Der er ingen bestemmelse i AB 18, der giver ordregiveren ret til at udsætte et anlægsarbejdet ud fra en begrundelse om, at der er frygt for at smitte borgerne.

Såfremt at forsyningen fastholder sit ønske om at udsætte anlægsarbejdet, vil entreprenøren kunne kræve erstatning for det tab, som standsning af arbejdet påfører ham. Se AB18 §43 , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202695

Generelt om force majeure

Princippet

Force majeure er et anerkendt princip i dansk ret; princippet betyder, at en kontraktpart er berettiget til ikke at opfylde sine kontraktuelle forpligtelser uden dermed at ifalde erstatningsansvar, hvis tre forudsætninger er opfyldt:

- Opfyldelsen af forpligtelserne er objektivt set umuliggjort

- Den manglende opfyldelse af kontrakten eller dele af kontrakten skyldes ekstraordinære begivenheder

- Disse ekstraordinære begivenheder kunne eller burde ikke have forudset, forhindret eller overkommet.

Typiske eksempler på force majeure er krigsudbrud, oprør, indførelsesforbud og naturkatastrofer.

Det er centralt at erindre, at force majeure er en undtagelsesbestemmelse, og at gensidige kontrakter naturligvis som det helt klare udgangspunkt skal søges virkeliggjort. Dertil kommer at alle parter har en interesse i at undgå værdispild.

Bevisbyrde

En leverandør, der vil påberåbe sig force majeure, har bevisbyrden for, at der er tale om en force majeure-begivenhed. Leverandøren skal desuden underrette ordregiveren og kan derfor ikke blot undlade at levere i henhold til kontrakten.

Reglerne om force majeure gælder tilsvarende for ordregiver for dennes kontraktuelle forpligtelser over for leverandører.

Hvis en kontrakt indeholder en force majeure-klausul, vil det altid bero på en konkret vurdering af klausulens ordlyd, om coronavirus er omfattet. Det kan f.eks. være angivet, at force majeure omfatter epidemier eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder.

For kontrakter underlagt dansk ret gælder force majeure som en generel retsnorm.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.