Spørgsmål

Har vandselskabet krav på at få oplyst sine kunders cpr-numre, hvilket er en forudsætning for Gældsstyrelsens/fogedrettens hurtige behandling af restancesager – og kan oplysningen evt. indhentes i anden forbindelse end restancesituationer?

DANVAs vurdering

Udgangspunktet er, at al behandling af personoplysninger kræver samtykke fra de registrerede. Der kan dog være hjemmel i anden lovgivning til at indhente eksempelvis cpr-nummeret.

Uddybende svar

CPR-nummeret er klart en fortrolig personoplysning, som vandselskabet som udgangspunkt ikke har adgang til. Der skal med andre ord være en eksplicit hjemmel til at kræve cpr-nummeret – eller personen skal frivilligt/med samtykke have afgivet det til vandselskabet. Den klare hjemmel, som sikrer, at vandselskaber har cpr-nummeret til restancebrug findes i en nylig ændring af Inddrivelsesloven (lov nr. 1499 af 18/12/2013).

DANVA er bekendt med, at nogle vandselskaber tidligere har anmodet sine kunder om at udlevere deres cpr-numre frivilligt. Argumentationen var, at vandselskabet ønskede at kunne servicere kunden ved at lave hurtige tilbagebetalinger på deres nem-konto. Det er vigtigt, at kunden får et klart indtryk af, hvad personoplysninger konkret vil blive brugt til.

Der findes således nogle generelle principper i forhold til indsamling og behandling af personoplysninger i Persondataloven (lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer).
I persondatalovens § 5 kan man blandt andet læse, at indsamling af personoplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling af oplysningerne må ikke være uforenelig med disse formål.
Oplysninger, som behandles, skal endvidere være relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Endelig skal behandlingen af oplysninger tilrettelægges således, at der foretages fornøden opdatering af oplysningerne, ligesom der skal foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.