Spørgsmål

Vi er en mindre vandforsyning, og vi har i flere år har haft et rigtig godt samarbejde med vores lokale idrætsklub. Nu har den hidtidige sponsor desværre trukket sig, og idrætsklubben risikerer at mangle midler. Da de unge i området er rigtig glade for idrætsklubben, overvejer vi i forsyningen at støtte idrætsklubben økonomisk. Er der noget vi skal være opmærksomme på i denne forbindelse? Eller kan vi sponsere aktiviteter på lige fod med andre virksomheder?

DANVAs vurdering

Vand- og spildevandsforsyninger er underlagt et lovfæstet hvile-i-sig-selv princip, der medfører, at forsyningernes indtægter (set over en årrække) ikke må overstige deres udgifter, og at en forsyning kun må afholde udgifter, der er direkte relateret til den pågældende forsynings almindelige aktiviteter.  Dette sætter dermed grænser for forsyningernes muligheder for at afholde udgifter til sponsorater og markedsføring. Dette skyldes, at området – uagtet selskabsgørelsen – ikke er liberaliseret, hvorfor der ikke eksisterer et behov for afholdelse af reklameudgifter, som skal animere kunden til at vælge et givent forsyningsselskab. Flere tilsynsafgørelser har da også vurderet forsyningernes støtte til aktiviteter og begivenheder for værende i strid med hvile-i-sig-selv princippet.

Vandforsyningslovens § 52 a, nr. 9 giver imidlertid vandforsyningerne mulighed for - i et vist omfang - at indregne omkostninger til rådgivning af kunder i vandprisen. Det fremgår ikke af lovens forarbejder, hvad denne rådgivning nærmere omfatter, men dette må imidlertid fortolkes i overensstemmelse med fra hvile-i-sig-selv princippet, således at meromkostninger der pålægges og fordeles mellem kunderne i denne forbindelse, kommer alle - eller dog et overvejende flertal af - kunderne til gode. Der kan således ikke ske en begunstigelse af enkelte borgere eller enkelte grupper af borgere, da dette vil være en omrykning af byrdefordelingen i strid med hvile-i-sig-selv princippet. Dette sætter nødvendigvis visse begrænsninger for sponsorater, således at dette - i det omfang sponsering overhovedet er muligt - kun kan ske af større og velbesøgte begivenheder, hvorved vandforsyningen kan nå ud til et større antal kunder. Det er herefter næppe muligt, at vandforsyningen vil have adgang til at sponsere en mindre, lokal idrætsklub, hvor blot få vandkunder møder op eller begivenheder med et mindre antal besøgende.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.