Spørgsmål

Har en kommunalt ejet vandforsyning pligt til at udlevere oplysninger omkring et ejendoms vandforbrug til en lejer eller kræver dette udlejerens samtykke?

DANVAs vurdering

Vandforsyningen er forpligtet til at udlevere de angivne oplysninger til lejeren. Udlejerens samtykke hertil er ikke nødvendigt.

Uddybende svar

Det er centralt at have sig for øje, at privatretligt organiserede, kommunalt ejede enheder (eksempelvis aktieselskaber) som udgangspunkt ikke er omfattet af offentlighedsloven eller forvaltningsloven. I vandsektorloven har Folketinget dog eksplicit ytret sig om anvendelsen af offentlighedsloven.

I forhold til lejeren
Retten til aktindsigt og pligten til udlevering af sagsoplysninger er hovedsageligt reguleret ved offentlighedsloven (lbk. nr. 572 af 19/12/1985). Det er forinden anvendelse af lovens bestemmelser nødvendigt at vurdere, hvorvidt vandforsyninger er omfattet af loven. Det i kursiv skrevne er citater fra www.retsinformation.dk

Det fremgår af § 14, stk. 1 i vandsektorloven (lbk. nr. 469 af 12/06/2009), at: "lov om offentlighed i forvaltningen gælder for vandselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1. og nr. 2."

Og af vandsektorlovens § 2, stk. nr. 1, fremgår det at loven i sin helhed omfatter: ”vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber, der enkeltvis eller sammen med andre forsyningsvirksomheder eller vandselskaber af samme art, som helt eller delvis, direkte eller indirekte er ejet af en kommune på tidspunktet for lovens ikrafttræden og forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme med vand eller behandler eller transporterer spildevand hidrørende fra mindst ti ejendomme

Det må derfor lægges til grund, at en kommunalt ejet vandforsyning herefter er omfattet af offentlighedsloven.

De relevante bestemmelser ift. ovenstående problemstilling er offentlighedsloven er § 4, stk. 1, § 12, stk. 1, nr. 2, § 15 og § 16.

Offentlighedslovens § 4 giver ”enhver” ret til aktindsigt i alle dokumenter som en forvaltningsmyndighed har anvendt eller oprettet ifm. sagsbehandling, medmindre dokumenterne eller oplysninger er omfattet af undtagelserne i §§ 7-14.

Af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2 fremgår det, at retten til aktindsigt ikke omfatter: ”tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes

Med drifts- eller forretningsforhold må fortolkes som også omfattende vandforbrug. Ifølge Karnovs bemærkninger er ovenstående bestemmelse kun anvendelig, hvis der er en reel risiko for, at personen eller virksomheden af konkurrencemæssige årsager påføres et tab. I nærværende tilfælde er der ingen holdepunkter for dette, og i en vurdering af omstændighederne må også lejerens interesse i oplysninger inddrages.

Afgørelser om aktindsigt skal træffes hurtigt jf. § 15, stk. 1 i offentlighedsloven, og meddeles herom skal gives skriftligt efter vandsektorlovens § 26, stk. 1.

Hvis der ikke gives fuldt ud medhold i aktindsigten, kan afgørelsen herom påklages jf. § 15, stk. 2 i offentlighedsloven, og klagen skal i så fald, i overensstemmelse med Vandsektorlovens § 26, stk. 3, påklages til Natur- og Miljøankenævnet inden for 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Konklusionen er herefter, at vandforsyningen er forpligtet til at udlevere oplysninger, og at udlejerens samtykke hertil ikke er en nødvendig forudsætning.

I forhold til udlejeren
Det følger ikke af offentlighedsloven at udlejeren skal informeres om, hvorvidt der er meddelt aktindsigt eller har andre rettigheder ift. aktindsigten. Som det er nævnt foroven, er det i § 14 i vandsektorloven angivet, at offentlighedsloven gælder for aktindsigt meddelt af vandforsyningen, hvorefter at det må udledes at forvaltningsloven ikke gælder. Dette er i overensstemmelse med lovforslaget til vandsektorloven (L 2008/1 LSF 150), hvor det af bemærkninger til forslaget i pkt. fremgår at forvaltningsloven alene gælder i det omfang, der træffes forvaltningsafgørelser.

Konklusion
Udlejeren har ikke indsigelsesret ift. aktindsigtsafgørelsen, og skal ikke informeres om beslutningen herom. Det vil dog imidlertid være god skik at orientere denne omkring at der er meddelt aktindsigt.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.