Det er DANVA, der ejer datamodellerne med de tilhørende udvekslingsformater.

For at få adgang til og anvende datamodellerne skal der indgås en licensaftale med DANVA via et applikationshus. Applikationshusene har tegnet forhandleraftaler med DANVA og er kendetegnet ved at de udbyder ledningsregistreringsapplikationer, der baserer sig på Dandas eller Danvand.

Nedenstående links indeholder oversigter over applikationshusenes og de øvrige softwareleverandøres understøttelse af Danvand og Dandas:
- Leverandørernes understøttelse af Danvand 1.1, 2.0 og 2.1
- Leverandørernes understøttelse af Dandas 2.5.2, 2.6, 3.0 og 3.1 

Priser 2023

Priserne på datamodellerne DANVAND og DANDAS er baseret på DANVAs kontingenttrappe og de vandmængder forsyningerne senest har indberettet til DANVA i forbindelse med fastsættelse af DANVAs kontingentet.

Prisen på DANVAND er baseret på drikkevandsdistribution defineret som forsyningens afregnede vandmængde i m3 i forsyningsområdet, og prisen på DANDAS er baseret spildevandstransport defineret som summen af alle bidragende vandforsyningers afregnede vandmængde i m3 indenfor kloakoplandet.

Prisen for modelanvendelsen er opdelt i to:

  1. Royalty, betales én gang, når der første gang anskaffes en applikation, der er baseret på en af ovennævnte datamodeller.
  2. Service & Vedligehold, betales løbende én gang årligt ved årsskiftet. Første betaling falder sammen med Royalty og omfatter den måned licensaftalen indgås og året ud.

DANVA har i første omgang besluttet at licensbetalingen for anvendelsen af datamodellerne også inkluderer anvendelsen af de tilhørende moduler, der introduceres sammen med DANVAND 2.0/2.1.2 og DANDAS 3.0/3.1.2.

Prisregulering

Priserne reguleres én gang årligt pr. 1. januar med minimum samme prisudviklingsindeks, som bruges i den økonomiske regulering af vandselskaberne. Reguleringen fra 2022 til 2023 var 6,42 %.   

Sådan fastsættes prisen

Hvert enkelt vandselskab eller kommune, der køber en applikation baseret på DANDAS eller DANVAND, betaler royalty (éngangsbeløb) for hver model de ønsker at anvende, ud fra vandmængder på hhv. drikkevandsdistribution (DANVAND) og spildevandstransport (DANDAS). Illustreret i nedenstående tabel 1.

Til beregning anvendes de senest indberettede vandmængder i forbindelse med DANVAs kontingentfastsættelse. Dette kan betyde årlige variationer i modelpriserne for den enkelte vandselskab. De indberettede vandmængder medfører et portionstal gældende for hver anvendt model. For vejledende pris på royalty og for serv. & vedl. multipliceres portionstallet med portionsprisen.

For Royalty er størrelsen upåvirket af hvornår på året aftalen indgås.

Service og vedligehold for eksisterende og nye aftaler afregnes også efter ovenstående metode, illustreret i tabel 1. Nye aftaler regnes fra den pågældende måned aftalen indgås.

Salg til rådgivere, entreprenører og andre

Der betales for en modellicens hver gang et kontor eller en afdeling anskaffer sig den første applikation. Priserne er angivet nedenfor i tabel 2.

Eksempel: Et rådgivende firma med flere afdelinger/kontorer, uanset antallet af ansatte, der hver for sig bestiller applikationer, skal alle betale royalty.

En rådgiver, der udfører f.eks. ledningsregistrering for forsyninger o.lign. på baggrund af modellerne, er forpligtede til at have en modellicens. Ligeledes skal rådgiveren sikre sig, at den forsyning de udfører arbejdet for, tilsvarende har licens til modellen.

TV-Inspektionsfirmaer

DANVA har indgået en aftale med de firmaer, der er medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers Kontrolordning, DTVK.

Der er i øjeblikket ca. 35 medlemmer. Aftalen er gældende for 40 medlemmer. I forbindelse med salg af applikationer til disse firmaer, hvor DANDAS indgår, gives besked til DANVA, der derefter forstår fremsendelse af den nødvendige dokumentation til brugeren. DTVK afregner direkte med DANVA via samarbejdsaftalen.

For TV-inspektionsfirmaer der IKKE er medlem af DTVK afregnes som for rådgivere i tabel 2.

Landinspektører

DANVA har indgået en aftale med Praktiserende Landinspektørers Forening for anvendelse af DANDAS.
Der afregnes direkte med DANVA jf. samarbejdsaftalen. Aftalen gælder for alle medlemmer af PLF.

For landinspektører uden PLF-medlemskab afregnes som for rådgivere i tabel 2.

Hosting, webhotel og datafællesskaber

Såfremt et vandselskab anvender en hostet løsning, som er baseret på datamodellerne, skal vandselskabet også betale royalty samt service & vedligehold.

Samme regel gælder, hvis et vandselskabs ledningsregistrering og vedligehold heraf varetages af rådgiver eller datafællesskab. Licens til datamodellerne følger altid CVR-nummeret.

Hoster et vandselskab, kommune, rådgiver, entreprenør, landinspektør m.m. ledningsdata for andre ledningsejere i en løsning baseret på datamodellerne, skal de pågældende ledningsejere indgå en licensaftale med DANVA.