Fordelene ved fælles rammer for udveksling af data er markante for både vandselskaber og forbrugere:

  • Det sparer tid i det enkelte vandselskab, og effektiviseringen kan have betydning for prisniveauet.
  • Forsyningssikkerheden øges. Digitalisering er en af hovedforudsætningerne for etablering af varslingsystemer både når det gælder drikkevandsforurening, badevandskvalitet og voldsomme regnskyl. Jo mere standardiserede og digitaliserede sektorens arbejdsgange bliver, jo bedre kan systemerne overvåges og fjernstyres.
  • Bedre leverandørløsninger, da der ikke skal udvikles special-løsninger til hvert enkelt selskab, når leverandørerne kan følge en standard, der også sikrer, at systemerne kan tale med hinanden.
  • Konsolidering af sektoren bliver nemmere. Det er nemlig lettere at samarbejde, indgå aftaler og i sidste ende at fusionere, hvis man arbejder med de samme systemer og standarder.
  • Fælles interesse. Endelig er det oplagt at udnytte, at vandselskaberne ikke konkurrerer med hinanden, men har en fælles interesse i at bruge samarbejdet som løftestang for forbedringer. Præcis som det er sket på det offentlige område i Danmark, hvor digitaliseringen er meget langt fremme og har betydet store lettelser for borgere og virksomheder. Tænk bare på Skat, hvor man som borger stort set ikke selv behøver at fremskaffe oplysninger, når selvangivelsen skal laves.
  • Vandsektoren bør følge den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor der er sat et ambitiøst og realiserbart mål om, at 80 pct. af alle ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige som udgangspunkt skal foregå obligatorisk digitalt i 2015.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.