Spørgsmål

Må vandværk udlevere målerdata til udlejere, boligforeninger og andelsboligforeninger uden samtykke fra de enkelte lejere, andelshavere mv.?

Svar

Det er DANVAs opfattelse, at vandværket ikke må videregive de pågældende forbrugsdata, uden samtykke fra de enkelte lejere, andelshavere mv.

Uddybende svar

DANVA har udgivet en vejledning om persondata for vandselskaber, som blandt andet omhandler beskæftiger sig med, om vandværker må udlevere målerdata uden samtykke.

Følgende fremgår af vejledningens side 20:

”Det er DANVAs opfattelse, at oplysninger om forbrug i forhold til vand og spildevand ikke kan videregives til private eller offentliggøres uden samtykke. Der er ikke tale om følsomme personoplysninger, men hensynene til, at det ikke skal være muligt for udenforstående at kende den enkelte husstands forbrug, gør, at disse oplysninger har en privat karakter og således ikke kan omfattes af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. […] Oplysninger om forbrug bør således ikke offentliggøres eller videregives uden den enkelte kundes samtykke.”

Som det fremgår, er det DANVAs opfattelse, at I på grund af persondatareglerne ikke må videregive de enkelte lejligheders forbrugsdata, uden at de pågældende lejere, andelshavere mv. har samtykket heri.

Samtykket kan enten indhentes af vandværket, eller de udlejere mv., der ønsker oplysningerne.

Vandværket har ikke en retlig forpligtelse til at videregive målerdata i de pågældende situationer, som gør det muligt at videregive de pågældende oplysninger uden samtykke. Det bemærkes, at pligten til at videregive målerdata i spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 10, ikke er relevant i denne sammenhæng, da bestemmelsen kun omhandler videregivelse til den, som forestår opkrævningen af spildevandsafgift hos henholdsvis spildevandsselskaber og grundejere.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.