Spørgsmål

Er strømnedbrud et sikkerhedsbrud, og skal strømnedbrud i givet fald anmeldes til Datatilsynet?

Svar

Der foreligger et sikkerhedsbrud, når den dataansvarlige i en periode ikke har adgang til personoplysningerne, som vedkommende er ansvarlig for. Strømnedbrud kan derfor udgøre et sikkerhedsbrud. Planlagt nedetid betragtes dog ikke som et sikkerheds-brud.

Alle sikkerhedsbrud skal anmeldes til Datatilsynet, medmindre det er usandsynligt, at sikkerhedsbruddet vil indebære en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Der skal derfor foretages en konkret vurdering af sandsynligheden for risiko for de registrerede ved et strømnedbrud.

Det skal også konkret vurderes, om betingelserne for underretning af de registrerede er opfyldt.

Den dataansvarlige er – uanset at have vurderet, at strømnedbruddet ikke skal anmeldes til Datatilsynet – forpligtet til at foretage intern dokumentation af alle sikkerheds-brud. Særligt i de tilfælde, hvor det er besluttet, at der ikke skal ske anmeldelse, er det vigtigt, at den dataansvarlige får noteret begrundelsen til brug for eventuel kontrol fra Datatilsynet. /Charlotte Kunckel, specialistadvokat, Horten.

Læs mere i Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden og vejledningen fra Artikel 29-gruppen om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden, som findes på datatilsynet.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.