Spørgsmål:

Kan forsyninger fjernaflæse målere med henblik på indsamling af data til andre formål end afregning efter den nye persondataforordning – og kræves der samtykke hertil?

Det korte svar:

Forsyninger kan, under visse forudsætninger, fjernaflæse forbrugernes målere uden først at indhente deres samtykke efter forordningens artikel 6. Dette er Energistyrelsens vurdering i et nyt notat udgivet den 26. januar 2018.
Aflæsningen skal ske enten i samfundets- eller selskabets legitime interesse.
Det er dog helt centralt, at de grundlæggende principper til databehandling i artikel 5 er opfyldte; det vil sige kravene til et udtrykkelig angivet formål, nødvendighed i forhold til indsamlingen og opbevaring af data med mere.

DANVAs vurdering:

Forsyningerne har en række gode grunde til at indsamle data igennem ”tapning” fra målere. Det kan både være miljø- og driftsmæssige hensyn.
Denne indsamling af data igennem fjernaflæsningsmålere er lovligt under visse forudsætninger efter den EU's persondataforordning, der træder i kraft i maj 2018.

For det første kan indsamlingen kun ske, hvis forsyningen har hjemmel til det. Denne hjemmel kan komme til udtryk på forskellig vis; konkret regelbestemmelse, samtykke, samfundets interesse, se evt. opremsningen i artikel 6.
Det er således ikke nødvendigt at indhente den enkelte forbrugers samtykke, hvis indsamlingen sker i samfundets eller selskabets interesse efter forordningens artikel 6. Energistyrelsen vurderer, at dataindsamling fra fjernaflæsnings målere kan være i samfundets eller forsyningens legitime interesse.
Det er dog vigtigt at pointere at den enkelte indsamling og vurderingen af den lovlighed er forsyningens ansvar, og at formålet med indsamlingen kan falde inden for muligheden i artikel 6. Det skal med andre ord afgøres konkret i det enkelte tilfælde.

For det andet skal principperne i artikel 5 overholdes ved behandlingen.
Indsamlingen skal have - og angive - et legitimt formål og må ikke gå videre end dette formål tilsigter. Indsamlingen og behandlingen skal også være gennemsigtig for forbrugeren.

Et vigtigt skridt i forbindelse med artikel 5 er, at forsyningen på sin hjemmeside har synliggjort sin privatlivspolitik, der angår indsamlingen af data med relation til den enkelte forbruger.

I forbindelse med kommunikationen til borgere ved indførsel af dataindsamling fra målere, kan de af DANVA anførte formål i Energistyrelsens notat s. 2 bruges som inspiration.

DANVAs skabelon til privatlivspolitik findes her.

Energistyrelsens notat finder her.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.