Spørgsmål

Kan forsyningsselskaberne pålægges at udlevere sine kunders forbrugsdata?

DANVAs vurdering

Kommunalbestyrelsen kan fra 01.01.2019 pålægge forsyningsselskaber at udlevere data om borgers forbrug af el, vand, varme og gas, så kommunerne kan føre kontrol med, at borgeren overholder sin bopælspligt. Dette fremgår af lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, nr. 1733/2018.

Uddybende svar

§ 52 e

Det følger af lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (lov nr. 1733 af 27/12/2018) § 52 e, at

”§ 52 e. Kommunalbestyrelsen kan til brug for undersøgelse af en begrundet mistanke om overtrædelse af § 48, stk. 1, og § 50, stk. 1, om bopælspligt:

1) Indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om en konkret boligs samlede forbrug i en afgrænset periode på mindst 1 måned.

2) Opsøge udvalgte husstande. Adgangen efter 1. pkt. strækker sig alene hen til husstandens dør. Kommunalbestyrelsen kan ikke overskride dørtærsklen eller komme indenfor i boligen. Kommunalbestyrelsen kan med tilladelse fra ejendommens ejer eller beboer betræde et fællesareal.”

Ud fra bestemmelsens ordlyd har kommunalbestyrelsen således mulighed for under visse omstændigheder at indhente forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaber. Bestemmelsen stiller krav til, at kommunalbestyrelsen har en ”begrundet mistanke om overtrædelse af § 48, stk. 1, og § 50, stk. 1”, og at forbrugsdata vedrører en ”konkret boligs samlede forbrug i en afgrænset periode”.

Formålet med loven er at forbedre kommunernes muligheder for at påse, om helårsboliger i kommunen faktisk anvendes til helårsbeboelse. Dette vil bl.a. kunne ske ved at sammenkøre CPR-registret med BBR-registret og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), opsøge udvalgte husstande på bopælen samt indhente forbrugsdata.

Ud fra bestemmelsens ordlyd og formål kan kommunen derfor pålægge forsyningsselskaberne at udlevere sine kunders forbrugsdata, forudsat bestemmelsens to betingelser er til stede.

Hvilke forbrugsdata er omfattet?

Bygningsstyrelsen har bekræftet overfor DANVA, at anmodningerne fra kommunalbestyrelsen alene angår eksisterende og lovligt indhentet forbrugsdata fra helårsboliger, som forsyningerne ligger inde med. Der er således ikke hjemmel til, at kommunalbestyrelsen pålægger forsyningerne at genere data ud over det førnævnte.

Persondatalovgivningen

Persondatalovgivningen betyder, at der skal være en klar hjemmel til at indhente persondata – hvilket forbrugsdato jo er. Den er nu tilstede i § 52 e, såfremt at kommunalbestyrelsen har en begrundet mistanke om overtrædelse af §§ 48, stk. 1 og 50, stk. 1 om bopælspligt i helårsbolig. Dataene (”samlede forbrug i en afgrænset periode på mindst en måned”) kan alene bruges i forbindelse med kontrol af bopælspligten.

Det skal gøres et par tanker i forhold forsyningens oversendelse af forbrugsdata, såfremt at dette bliver aktuelt. Se DANVA notat om kryptering af mails med forbrugsdata, november 2018.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.