DANVA modtager ofte spørgsmål om krav til udarbejdelse af samtykke og databehandleraftaler i forbindelse med vandforsyningernes overdragelse/salg af målerdata til spildevandsselskaberne. Spildevandsselskaberne anvender målerdata til afregning af henholdsvis vandafledningsbidrag og spildevandsafgift.

Vi følger op og besvarer spørgsmålene nedenfor.

Samtykke:

DANVA vurderer, at overdragelsen af målerdata fra vandværket til spildevandsselskabet ikke kræver samtykke fra vandværkets kunder, idet overdragelsen finder sted med hjemmel i lovgivningen.

Hjemlen til overdragelse af vandforsyningernes målerdata til spildevandsselskabet med henblik på afregning af vandafledningsbidrag fremgår af:

Hjemlen til overdragelse af vandforsyningernes målerdata til spildevandselskabet med henblik på afregning af spildevandsafgift fremgår af Lovbekendtgørelse 2016-11-11 nr. 1323 om afgift af spildevand, se § 7, stk. 10 med tilhørende lovbemærkninger.

Vandforsyningen skal huske at oplyse sine kunder om overdragelsen af målerdata til spildevandsselskabet, som en del af vandforsyningens Oplysningspligt/Privatlivspolitik.

Databehandleraftale:

Såfremt en dataansvarlig lader en tredjemand behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, følger det af persondataforordningen, at der skal indgås en databehandleraftale.
DANVA vurderer at der ikke skal udarbejdes en databehandleraftale mellem vandforsyningen og spildevandsselskabet, idet spildevandsselskabet ikke handler på vegne af vandforsyningen. Vandforsyningen overdrager målerdata til spildevandselskabet.
Vandforsyningen og spildevandsselskabet er selvstændige dataansvarlige for den behandling, de selv udfører.

Yderligere information

Kontakt Lars Gadegaard på 8793 3569, lgc@danva.dk eller Susanne Vangsgård på 8793 3510, sv@danva.dk