DANVA stiller krav til de leverandører (applikationshuse og øvrige softwareleverandører), der udbyder applikationer baseret på DANVAs nye datamodeller med tilhørende moduler.

Formålet er at sikre, at leverandørernes applikationer understøtter udveksling af basale dele af datamodellerne til gavn for de vand- og spildevandsselskaber, der ikke har et indgående kendskab til datamodellerne.

Krav til tidspunkt for implementering af ledningsregistreringssystemer/moduler
DANVA stiller ingen deadline til applikationshusene for hvornår de skal implementere/understøtte de logiske modeller for Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2. Det skyldes de store ændringer fra de fysiske modeller Danvand 1.1 og Dandas 2.6.
Når et applikationshus har releaset en given logisk model/modul så er applikationshuset forpligtiget til at understøtte DANVAs opdateringer af modellen/modulet, senest et halvt år efter at de er frigivet af DANVA. 

Krav til udveksling af begreber m.m. i ledningsregistreringssystemer/moduler
DANVA stiller krav pr. datamodel/modul til hvilke begreber, der skal understøttes i forbindelse med udveksling med applikationer baseret på DANVAs datamodeller/moduler. For Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 gælder endvidere, at udveksling af databasehistorik, livscyklus, kodelister og standardværdier skal være understøttet. Kravene til applikationshusenes implementering fremgår af nedenstående figur, der for de enkelte modeller/moduler indeholder en fortegnelse over hvilke begreber det er obligatorisk eller valgfrie for leverandørerne at understøtte i forbindelse med udveksling fra deres systemer/applikationer.

Figuren kan f.eks. anvendes i dialogen mellem vandselskab og leverandør i forbindelse med kontrahering, for at synliggøre hvilke dele af DANVAs datamodeller som kontrakten omhandler.

Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue.

Krav til XML udveksling til/fra ledningsregistreringssystemer/moduler
DANVA stiller krav til at data skal kunne udveksles jf. de xsd-skemaer som udbydes med tilknytning til datamodeller og moduler.

Ingen krav til fysisk implementering af ledningsregistreringssystemer/moduler
DANVA udbyder de nye datamodeller på logisk niveau og ikke længere på fysisk niveau som vi gjorde for de gamle datamodeller (Danvand 1.1/Dandas 2.6).

DANVA stiller med de nye datamodeller ikke længere krav til applikationshusenes fysiske implementering. Det skyldes at den GIS-software som applikationshusenes ledningsregistrerings-systemer baseres på fungerer forskelligt under motorhjelmen, hvorfor DANVA ikke udbyder f.eks. databasescripts til oprettelse af de underliggende databaser. Applikationshusene kan derfor frit implementere deres databaser/systemer, herunder navngivning af tabeller, implementering af regler m.m.

Anbefaling til implementering af ledningsregistreringssystemernes/modulernes brugergrænseflade
DANVAs nye datamodeller Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 udgør vores fælles sprog/begrebsverden til brug i vand- og spildevandsbranchen.

Men den fælles begrebsverden skaber vi forudsætningerne for at forsyningernes interne og eksterne interessenter opnår en fælles forståelse/definition af ledningsnettets bestanddele og opbygning.
Det giver stor værdi for alle involverede parter gennem hele ledningsnettets livscyklus.

DANVA opfordrer derfor applikationshusene til at deres ledningsregistreringssystemer/moduler præsenterer data for brugerne med udgangspunkt i DANVAs begrebsverden. Brugerne bør i ledningsregistreringssystemets/modulets brugergrænseflade præsenteres for begrebsnavne, attributnavne samt kode-/standardværdier fra Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 med tilhørende moduler.

Dette med henblik på at understøtte DANVAs ønske om standardiseret ledningsregistrering og udveksling både internt i selskaberne og med eksterne parter.

For mere detaljeret information henvises til informationsmodellerne beliggende på DANVA-Reolen