Spørgsmål

Er kommunalt ejede forsyninger offentlige eller private i persondatalovgivningens regi?

Svar

Kommunalt ejede vandselskaber er private aktører, såvel efter gældende som fremtidig regulering (EU forordning 2016/679).

Uddybende svar

Det har stor betydning, om et vandselskab bliver kategoriseret som offentligt eller privat efter persondataloven og persondataforordningen. Kategoriseringen er vigtig for hvilke krav, forsyningen skal leve op til.

Her er ingen tvivl at spore i den kommenterede persondatalov fra 2015 (§ 1 bemærkninger) eller hos Datatilsynet; det er organisationsformen, der er afgørende. Kommunalt ejede vand- eller spildevandsforsyningsselskaber organiseret som et kapitalselskab (ex. aktieselskab) er således privat i persondatalovens regi.

I datatilsynets vejledning om databeskyttelsesrådgivere fra d. 29. september 2017 bliver kommunale institutioner organiseret i selskabsform generelt kategoriseret som private i forhold til persondataforordningen, se vejledningens afsnit 4.2. Det er uden betydning, at kommunen ejer selskabet 100%, og at vandselskaber generelt er indgående reguleret med forsyningspligt og lignende.

Vandselskaber er og forbliver derfor private efter persondataforordningens ikrafttræden i dansk ret.

Vejledningen kan tilgås her.

Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.