Spørgsmål

  1. Gælder gæsteprincippet for ledninger i private fællesveje tilhørende en grundejerforening, som har overtaget vejen fra en kommune?
  2. Gælder gæsteprincippet for ledninger placeret i en grundejerforenings fællesarealer? Bør ledninger i sådanne fællesarealer tinglyses?
  3. Hvilket regelsæt gælder, når forsyningen beder private grundejere om at udbedre brud på drikkevandsledninger på egen grund?

DANVAs vurdering

Ad spørgsmål 1

Ledninger i private fællesveje er omfattet af gæsteprincippet, medmindre andet følger af en aftale, kendelse eller lignende. Dette følger af lov om private fællesveje, § 70.

Ad spørgsmål 2

Ledninger i en grundejerforenings fællesarealer er omfattet af det såkaldte "ulovbestemte gæsteprincip", som er udviklet i retspraksis, medmindre andet følger af en aftale, kendelse, erstatningsudbetaling eller lignende.

Indholdet af det ulovbestemte gæsteprincip er stort set det samme, som gæsteprincippet for ledninger, der er beliggende i vejarealer. En forskel er dog, at gæsteprincippet for ledninger i vejarealer kun kan påberåbes i forbindelse med arbejder, der har noget med vejen at gøre. Denne begrænsning gælder ikke uden for vejarealer.

For at beskytte ledningerne mod skader, bør ledningerne i en grundejerforenings fællesarealer tinglyses på ejendommen. Hvis ledningerne ikke skal være omfattet af gæsteprincippet, bør dette anføres tydeligt i deklarationen. Eksempler på ledningsdeklarationer med og uden fravigelse af gæsteprincippet kan findes i DANVAs vejledning om gæsteprincippet.

Ad spørgsmål 3

At det er grundejerne, der skal betale for udbedring af brud på jordledninger på egen grund, er først og fremmest en konsekvens af, at anlægget tilhører grundejerne. Grundejernes pligt til at vedligeholde jordledningerne er endvidere forklaret i regulativet.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.