Spørgsmål

I forbindelse med spildevandstilslutning af en ejendom, er det nødvendigt at krydse en eksisterende vandledning. Eftersom ledningen er lavet af eternit, er der stor risiko for, at der vil opstå en utæthed, når ledningen frigraves.

Er det spildevandsselskabet eller vandværket, som skal afholde omkostningerne til at sikre eller udskifte vandledningen?

Svar

Spørgsmålet ses ikke at være afklaret i retspraksis, og kan derfor ikke besvares med sikkerhed. Efter DANVAs vurdering må det dog antages, at vandværket er ansvarlig for at sikre eller udskifte vandledningen, hvis den er i så dårlig stand, at den ikke tåler en meget forsigtig fritlægning.

Det er således DANVAs vurdering, at vandværket selv må afholde omkostningerne som følge af et eventuelt ledningsbrud, hvis spildevandsselskabet har udvist meget stor forsigtighed under arbejdet i nærheden af vandledningen.

Uddybende svar

Selvom det er oplyst, at begge ledningerne vil være omfattet af gæsteprincippet, kan det ikke antages, at vandselskabet er forpligtet til at afholde de eventuelle omkostninger til sikring eller udskiftning af vandledningen, som følge af gæsteprincippet. Dette skyldes dels, at vejlovenes gæsteprincip forudsætter, at ledningsarbejderne er begrundet i et såkaldt vejformål, og dels at gæsteprincippet næppe kan påberåbes i det indbyrdes forhold mellem flere ledningsejere.

Det er fastslået i retspraksis, at ansvaret for ledningsskader, der udelukkende skyldes materialetræthed, er omfattet af et ubetinget ansvar for ledningsejeren, da denne ved sin tekniske og økonomiske planlægning kan tage risikoen for sådanne skader i betragtning. Dette følger blandt andet af Højesterets domme i U 1983.866/2 H og U 2000.1779 H.

Hvis der opstår utætheder på eternitledningen, som udelukkende skyldes materialetræthed, er vandværket således ansvarlig for de forårsagede skader.

Hvis en ledning beskadiges under et gravearbejde, følger det af retspraksis, at den, der udfører gravearbejdet, er ansvarlig for skaderne, hvis denne ikke har været meget forsigtig. Se eksempelvis omtalen af retspraksis i bogen Bo von Eyben: Ansvar for graveskader, side 61, samt Højesterets dom i U 1999.1821/2 H.

DANVA har ikke kendskab til retspraksis, som omhandler ansvarsfordelingen i en situation, hvor der som følge af ledningens materiale og tilstand er nærliggende risiko for, at der vil opstå brud på ledningen ved en fritlægning, men hvor et brud ikke vil opstå, hvis ledningen ikke bliver forstyrret. Spørgsmålet er derfor ikke behandlet i retspraksis, og kan ikke besvares med fuldstændig sikkerhed.

Baseret på principperne i den ovenfor omtalte retspraksis, er det DANVAs vurdering, at det mest sandsynlige udfald af en eventuel tvist herom er, at spildevandsselskabet ikke bliver ansvarlig for de eventuelle skader på ledningen, hvis selskabet gør sit yderste for at undgå skader, og involverer vandværket i det påtænkte arbejde, således at vandværket også i videst muligt omfang kan beskytte ledningen.

Såfremt der uanset forsigtigheden opstår brud på ledningen, må situationen efter DANVAs vurdering sidestilles med ledningsbrud, som hovedsagelig skyldes materialetræthed, således at vandværket bærer ansvaret herfor.

Dette svarer til retsstillingen for skader på svagt funderede ejendomme, i forbindelse med byggearbejder på en naboejendom. Her bliver entreprenøren kun ansvarlig, hvis der ikke er udvist stor forsigtighed under arbejdet. Se til illustration Vestre Landsrets dom i U 2016.3648 V.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.