Spørgsmål

Kan et spildevandsselskab påberåbe sig vejlovens gæsteprincip, når det er nødvendigt at flytte ledninger for at kunne udføre arbejder på fællesledninger og regnvandsledninger, som blandt andet anvendes til afledning af vejvand?

DANVAs vurdering 

Det er DANVAs vurdering, at vejlovens gæsteprincippet kun kan påberåbes over for de øvrige ledningsejere, hvis det sker som følge af arbejder, som vejmyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen) har iværksat. Er der derimod tale om almindelig drift og vedligehold af spildevandsselskabets ledninger, finder gæsteprincippet ikke anvendelse.

Uddybende svar

Vejlovens § 77 regulerer gæsteprincippets anvendelsesområde i offentlige veje og stier. En tilsvarende regel gælder for private fællesveje i privatvejslovens § 70. Det forudsættes i det følgende, at ledningerne er beliggende i offentlige veje.

Ifølge vejlovens § 77 skal arbejder på ledninger, herunder flytning, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, betales af ledningsejeren.

Det følger således af lovens ordlyd, at gæsteprincippet i offentlige veje kun finder anvendelse ved arbejder, som er iværksat af vejmyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen), og kun såfremt der er tale om et såkaldt vejformål.

Kravet om, at arbejderne skal være begrundet i vejformål, fortolkes lempeligt i retspraksis. Højesteret har blandt andet fastslået i U 2007.3009 H, at gæsteprincippet kan anvendes ved sammensatte projekter, der både består af arbejder på vejen og andre arbejder, selvom det samlede projekt ikke var begrundet i vejformål.

Højesteret har endvidere fastslået, at vejformål ikke kun foreligger ved arbejder, der ændrer vejens dimension eller forløb, men også ved andre foranstaltninger, der tjener et vejteknisk eller færdselsmæssigt formål i bredere forstand, jf. U 2017.1536 H.

Arbejder på ledninger, der blandt andet har til formål at afvande vejen, tjener et vejteknisk formål, og må efter DANVAs vurdering opfylde kravet om et vejformål. Dette er ligeledes antaget af professor, dr. jur. Søren H. Mørup i artiklen TfL 2010.139.

På den anden side ligger det fast, at det vil være usagligt, hvis vejmyndigheden påberåber sig gæsteprincippet over for visse ledningsejere, udelukkende for at tilgodese en anden ledningsejer. I så fald skyldes ledningsarbejderne private hensyn, og ikke arbejder, som vejmyndigheden har iværksat. 

Det er på denne baggrund DANVAs vurdering, at gæsteprincippet kun kan påberåbes over for de øvrige ledningsejere, hvis arbejdet på ledningerne skyldes arbejder, som vejmyndigheden har iværksat - eksempelvis vedrørende ændringer af vejen.

Såfremt ledningsarbejderne udelukkende sker som et led i den almindelige drift og vedligeholdelse af ledningerne, er der derimod ikke tale om arbejder, som iværksættes af vejmyndigheden. I så fald er det DANVAs vurdering, at den ledningsejer, der er årsag til flytningen af de øvrige ledninger (dvs. spildevandsselskabet), må afholde omkostningerne hertil.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.