Spørgsmål

I forhold til forsyningens kloakdæksler i fortove oplever forsyningen ofte det, at fliserne i fortovene efter et stykke tid ”sætter sig”, således at kloakdækslets kant ligger over flisernes niveau. Kommunens vejafdeling kontakter herefter Forsyningen med et krav om, at de skal sørge for, at dæksel og fortov er i samme niveau, så fodgængerene ikke snubler over kanten. Kommunens medarbejdere henviser til gæsteprincippet, hvorefter de mener, at det er forsyningens opgave, fordi dens ledninger ligger i kommunens ejendom. 

Kan kommunen på denne måde bede forsyningen om at foretage arbejdet med henvisning til vejlovens gæsteprincip.

DANVAs vurdering

Det er DANVAs vurdering at kommunen ikke med henvisning til gæsteloven kan bede forsyningen om at sørge for at dæksel og fortov er i samme niveau uden selv at gøre yderligere.

Forudsætninger

Der er ved besvarelsen taget udgangspunkt i gæsteprincippets anvendelsesområde. Der er således ikke taget stilling til det tilfælde, hvor anmodninger er baseret andet end gæsteprincippet - fx hvor skaden på fortovet direkte kan føres tilbage til spildevandselskabets ledning.

Det er ud fra beskrivelsen lagt til grund, at kommunen i situationen ringer til forsyningen for at få rettet op på situationen, men ikke i øvrigt foretager sig yderligere. 

Uddybende svar

Fortove er en del af vejnettet. Derfor bruges i det følgende vejlovens (lov om offentlige veje. Lov 1520 af 27/12/2014) bestemmelse om gæsteprincippet. Bestemmelsen lyder som følger:

  • 77. Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje og stier, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, betales af ledningsejeren.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet er særligt bestemt ved aftale, kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.

Stk. 3. Foretages der i forbindelse med et statsvejsanlæg arbejder på en kommunalt eller fælleskommunalt ejet ledning placeret i en kommunevej, afholder staten udgifterne til dette ledningsarbejde. Udgifter til senere arbejder på disse ledninger er dog omfattet af stk. 1.

Som ledningsejer skal man efter bestemmelsen betale for arbejder på ledningerne. Dette må også antages at omfatte arbejdet på ledningernes dæksler. Men ledningsejerens forpligtelse aktualiseres først i forbindelse med, at vejmyndigheden (kommunen) har iværksat et arbejde.  I det tilfælde, hvor vejmyndigheden blot ringer til forsyningen og beder dem om at sørge for, at dæksel og fortov er i samme niveau, er det DANVAs vurdering, at de ikke har igangsat et arbejde. Forholdet er derfor efter DANVAs vurdering ikke omfattet af gæsteprincippet. Hvis kommunen derimod kørte ud og omlagde fortovet, og dækslet herefter ikke passede, så ville forsyningen efter gæsteprincippet være forpligtet til tilpasse sit dæksel.  Det forsyningen i den forbindelse ville skulle betale, er arbejdet i forbindelse med dækslet og ikke hele omlægningen af fortov.

Det sidste kriterie i forhold til anvendelse af gæsteprincippet er, at arbejdet som vejmyndigheden iværksætter, skal være inden for rammerne af de formål vejmyndigheden kan varetage.  Vejloven angiver i § 1 en række hovedformål. Disse er ret brede, så omlægning af et fortov vil efter DANVAs vurdering være omfattet. Kriteriet får dermed ikke selvstændig betydning. 

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.