Spørgsmål

En privat byggemodner har på baggrund af tegninger modtaget fra et spildevandsselskab tilrettelagt byggemodningen således, at en ledning, som er sikret ved deklaration, ville blive placeret i et vejareal. Det har efterfølgende vist sig, at ledningens placering er forskudt med op til 7,7 meter i forhold til tegningerne, og derfor ikke fuldt ud vil holde sig i vejarealet. Kan byggemodneren kræve, at spildevandsselskabet helt eller delvist afholder omkostningerne til at flytte ledningen?

DANVAs vurdering 

Hvis det ikke er nødvendigt at flytte ledningen af hensyn til den fremtidige anvendelse af arealet, er byggemodneren muligvis allerede af den grund afskåret fra at kræve ledningen flyttet på grundlag af det såkaldte gæsteprincip.

Det er endvidere DANVAs vurdering, at den tinglyste deklaration formentlig udgør en fravigelse af gæsteprincippet. Dette indebærer, at byggemodneren ikke kan kræve ledningen flyttet på baggrund af gæsteprincippet. Spørgsmålet er dog ikke endeligt afklaret i praksis.

Vurderet på baggrund af det fremsendte materiale, er der efter DANVAs vurdering ikke grundlag for at byggemodneren kan rejse et erstatningskrav mod spildevandsselskabet. Dette baseres navnlig på, at selskabet på forhånd havde oplyst om, at de tilgængelige ledningsoplysninger var behæftet med en vis usikkerhed, og at brøndene derfor burde opmåles.

Vurderet på baggrund af det fremsendte materiale, er det således DANVAs vurdering, at byggemodneren ikke kan kræve, at spildevandsselskabet betaler for flytningen af ledningen.

Uddybende svar

I en situation som den foreliggende kan spildevandsselskabet være forpligtet til at betale for ledningsflytningen i medfør af gæsteprincippet eller de almindelige erstatningsretlige regler.

Gæsteprincippet 

Gæsteprincippet er udtryk for, at en ledningsejer skal betale for arbejder på ledninger, som er nødvendiggjort af grundejerens ændrede anvendelse af arealet, hvis andet ikke følger af en aftale, kendelse eller lignende.

Vurderet ud fra de fremsendte tegninger over ledningens faktiske placering, vil ledningen komme til at ligge i udkanten af vejarealet, og lidt inde på nogle af de kommende matrikler. På denne placering kan et krav om flytning af ledningen tænkes at være begrundet i f.eks. et kommende stakit, hække, gadebelysning og lignende. Hvis der ikke er sådanne reelle grunde til, at ledningen ikke kan blive liggende på den nuværende placering, kan et krav baseret på gæsteprincippet muligvis afslås allerede fordi flytningen ikke er nødvendig som følge af arbejderne.

Den aktuelle ledning er sikret ved en tinglyst deklaration. En sådan deklaration kan fastlægge nogle sikkerhedsforskrifter, som skal beskytte ledningen, uden at give ledningen en permanent ret til at være placeret på det pågældende sted. I så fald fraviger deklarationen ikke gæsteprincippet. Alternativt kan deklarationen fravige gæsteprincippet, ved at tillægge ledningen en varig ret til at være placeret på stedet.

I retspraksis skal der meget til, før en deklaration fraviger gæsteprincippet. Eksempelvis har Højesteret i U 2015.2854 H fastslået, at en deklaration, der gav ret til at "at lade anbringe og opretholde" nogle ledninger, ikke udgjorde en fravigelse af gæsteprincippet. 

Ledningsdeklarationen i den aktuelle situation går et skridt videre, ved at angive, at  "... det skal tåles, at [ledningen] henligger over den pågældende ejendom.".

Det er ikke muligt at sige med sikkerhed, om deklarationen udgør en fravigelse af gæsteprincippet, da en deklaration med den pågældende ordlyd så vidt vides ikke har været forelagt domstolene. Efter min vurdering er det dog mest sandsynligt, at deklarationen udgør en fravigelse af gæsteprincippet, som bevirker, at byggemodneren ikke kan kræve ledningen flyttet med henvisning til gæsteprincippet.

Erstatningsreglerne

Selvom spildevandsselskabet ikke er forpligtet til at betale for flytningen i medfør af gæsteprincippet, kan byggemodneren kræve sine omkostninger til flytningen dækket af spildevandsselskabet, hvis selskabet har handlet ansvarspådragende over for byggemodneren - eksempelvis ved at udlevere misvisende ledningsoplysninger, uden at gøre opmærksom på forholdet.

I den aktuelle situation har spildevandsselskabet ifølge det fremsendte mødereferat netop oplyst byggemodneren om, at spildevandsledningen burde opmåles, og at kun en enkelt brønd var opmålt på det pågældende tidspunkt, men at forsyningen ville sørge for opmåling eller afmærkning af brøndene.

Henset til, at spildevandsselskabet således loyalt har oplyst om, ledningsoplysningerne var forbundet med en vis usikkerhed, er det DANVAs vurdering, at selskabet ikke har udvist en sådan ansvarspådragende adfærd, at selskabet kan blive erstatningsansvarlig for byggemodnerens omkostninger til at flytte ledningen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.