Spørgsmål

Er en privat bygherre afskåret fra at påberåbe gæsteprincippet over for en ledningsejer, som har anbragt en ledning i et vejareal, der efterfølgende er blevet overdraget til en privat bygherre?

DANVAs vurdering

Det er DANVAs vurdering, at gæsteprincippet kan påberåbes af en privat bygherre over for en ledningsejer, der har anbragt en ledning i et vejareal, når arealet efterfølgende er blevet overdraget til en privat bygherre.

Uddybende svar

Vejlovens (lov nr. 1520 af 27/12/2014) og privatvejlovens (lbk nr. 1234 af 04/11/2015) gæsteprincip kan kun påberåbes inden for lovenes anvendelsesområde, dvs. på veje og stier. Når vejen er nedlagt, og arealet er overdraget til en privat bygherre, er forholdet således formelt set ikke omfattet af vejlovenes gæsteprincip.

Det er imidlertid fastslået i retspraksis, at gæsteprincippet er et generelt princip, som også kan anvendes i tilfælde, hvor princippet ikke fremgår af en lovregel. I disse tilfælde taler man om "det ulovbestemte gæsteprincip".

På vejlovenes område kan gæsteprincippet kun anvendes, hvis ledningsarbejderne er begrundet i arbejder, der ligger inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage - dvs. arbejderne skal være begrundet i et såkaldt "vejformål". En ledning, der er placeret i et vejareal, har således en vis beskyttelse imod arbejder, som ikke er begrundet i vejformål.

Det har tidligere været diskuteret, om denne beskyttelse følger med ledningen, hvis vejen nedlægges, og arealet overdrages til en privat. Højesteret har dog afgjort i U 2009.2978 H, at der i "den omvendte situation", hvor en ledning anbragt i et privat areal, som blev eksproprieret til en udvidelse af Motorring 3, ikke var forskel på gæsteprincippets rækkevidde, i forhold til en situation hvor der ikke var sket en ændring af arealets anvendelse.

På baggrund af Højesterets dom i den ovenfor omtalte sag, og idet gæsteprincippet i praksis anvendes og beskrives som en generel, udfyldende regel, kan det efter DANVAs vurdering ikke antages, at en privat bygherre vil være afskåret fra at påberåbe gæsteprincippet begrundet i "private formål", når ledningen er anbragt i et vejareal, som efterfølgende overgår til at være et privat areal.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.