Spørgsmål

En ikke tinglyst ledning er i 1975 blevet lagt på privat grund. Grunden er efterfølgende blevet delt i to. Ledningen blev foret i 2012. Der er nu kommet ny grundejer, som ønsker ledningen fjernet. Har spildevandsselskabet nogen ret til eller kan vinde hævd på ledningen?

DANVAs vurdering

DANVA lægger til grund, at ledningen ud fra det oplyste er gravet ned på grunden i medfør af det ulovbestemte gæsteprincip. Det er derfor DANVAs umiddelbare vurdering, at spildevandsselskabet ikke har rådet uberettiget over grunden, og hævdsreglerne kan derfor ikke gøres gældende.

Hvorvidt hævd har forrang i forhold til det ulovbestemte gæsteprincip, er ikke afklaret i praksis. DANVA kan derfor ikke give et utvetydigt svar herpå. Imidlertid hælder DANVA til, at der ikke kan vindes hævd på en ledning nedgravet på privat grund i medfør af gæsteprincippet. Rammen for gæsteprincippet er netop, at grundejerens ret til at råde over sin ejendom ikke kan indskrænkes af, at en ledningsejer har fået lov til at placere sin ledning på ejendommen vederlagsfrit.

Uddybende svar

Ulovbestemte gæsteprincip

Ledningen er placeret på et areal, der ikke er udlagt som offentlig vej eller privat fællesvej, efter tilladelse fra grundejeren. Ledningen ligger derfor på arealet efter det ulovbestemte gæsteprincip. Udgangspunktet er, at ledningsejerens ledning kan ligge indtil grundejeren ønsker den flyttet.

Den nye grundejer kan derfor som udgangspunkt kræve ledningen flyttet med hjemmel i det ulovbestemte gæsteprincip.

Hævd

Betingelserne for hævd udspringer af Danske lov (lov nr. 11000 af 15/04/1683) 5-5-1. Der er grundlæggende to forskellige former for hævd. Ejendomshævd og servituthævd. Begge former har et sæt grundbetingelser, der skal være opfyldt, før det kan siges, at man har vundet hævd. Fælles for begge former for hævd er, at der skal være tale om, at den, der vil vinde hævd, uberettiget og kontinuerligt har rådet over et areal i mindst 20 år ved en synbar servitut og alderstidshævd ved en usynbar servitut.

Ledningen ligger i jorden og rådighedsudøvelsen giver sig således ikke visuelt til kende. Spørgsmålet er derfor, om spildevandsselskabet kan vinde ikke-synbar hævd.

Kravet om ”uberettiget råden” betyder, at anvendelsen af det pågældende areal ikke må have baggrund i aftale, samtykke eller tilladelse af den berettigede (grundejeren). Da det ud fra det oplyste lægges til grund, at ledningen ligger i jorden i medfør af det ulovbestemte gæsteprincip, vurderer DANVA, at betingelsen ikke er opfyldt.
Det kan dog ikke udelukkes, at der i helt særlige tilfælde vil være tale om uberettiget råden. Dette kunne eksempelvis tænkes, hvor grundejeren tidligere har krævet ledningen flyttet uden, at ledningsejeren har gjort det. Det er dog DANVAs umiddelbare vurdering, at dette hovedsageligt er en teoretisk betragtning.

Allerede fordi kravet om uberettiget råden ikke er opfyldt, kan hævdsreglerne som udgangspunkt ikke komme i spil.

Det bemærkes, at hvis der er vundet hævd, kan hævdsretten fortrænges ved ejerskifte efter de tingsretlige regler. Problemstillingen bliver ikke berørt yderligere her. 

Vi henviser i øvrigt til tidligere DANVA-udtalelse af 7. december 2016, såfremt ledningens tilstedeværelse beror på en aftale med tidligere ejer.

Det ulovbestemte gæsteprincip vs. hævd

Såfremt det antages, at spildevandsselskabet har erhvervet hævd på ledningens placering under den nuværende ejer af ejendommen, opstår en kollision mellem de to retsregler; på den ene side har grundejeren ret til at forlange ledningen flyttet, på den anden side har spildevandsselskabet vundet hævd på ledningens placering.

Spørgsmålet er, om hævd kan fortrænge det ulovbestemte gæsteprincip. Begge regler er gældende ret og hviler på ulovbestemt grundlag. 

Da reglerne befinder sig på samme niveau i retskildehierarkiet, kan den juridiske grundsætning lex superior ikke afklare, hvilken regel, der har forrang. Grundsætningen fastslår, at en retsreglen, der befinder sig på et trin højere niveau i den retlige trinfølge, går forud for retsregler, der befinder sig på et trin lavere niveau, ved stridigheder mellem de to regler

På den ene side er det modstridende med hævdsinstituttet, at det ulovbestemte gæsteprincip kan fortrænge en hævdsret, da hævd netop medfører at stridende rettigheder bortfalder, se tinglysningslovens (lbk nr. 1075 af 30/09/2014) § 26, stk. 3.

På de anden side er rammen for gæsteprincippet, at grundejerens ret til at råde over sin ejendom ikke kan indskrænkes af, at et forsyningsselskab har fået lov til at placere sin ledning på ejendommen vederlagsfrit, medmindre der er indgået en aftale mellem ledningsejeren og grundejeren om permanent tilstedeværelsesret for ledningen. Det ulovbestemte gæsteprincip medfører altså, at der i udgangspunktet ikke kan foreligge uberettiget råden for så vidt angår ledningen. Hævdsreglerne bliver herefter sat ude af spil for så vidt angår disse ledninger. 
Det skal hertil bemærkes, at selv hvis der var indgået en sådan frivillig aftale, skal denne være tinglyst efter tinglysningslovens § 10 og § 1, for at få gyldighed for fremtidige ejere af ejendommen.

Det vil synes derfor at stride med det ulovbestemte gæsteprincip, at man kan vinde hævd på en ledning, der er blevet lagt i medfør af det ulovbestemte gæsteprincip.

DANVA er ikke bekendt med juridisk litteratur eller retspraksis, der kan bidrage til afklaring af spørgsmålet.

På baggrund af ovenstående kan DANVA ikke komme med et entydigt svar. DANVA hælder dog til, at det ulovbestemte gæsteprincip har forrang for hævdsrettigheder, når ledningen er nedgravet på privat grund i medfør af det ulovbestemte gæsteprincip.

DANVA har været i dialog med lektor og landinspektør Lars Ramhøj, som er forfatter til en række artikler om emnet og har en stor viden på området, om spørgsmålet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.