Spørgsmål

Kan vandselskabets ret til at etablere anlæg i tilstrækkelig grad beskyttes ved en lejekontrakt fra kommunen? Og kan kommunen opkræve leje for anlæg etableret i offentlig vej?

DANVAs vurdering

Det er muligt at benytte både lejeaftale og tinglysning af en servitut til at beskytte vandselskabets ret til at etablere anlæg på fremmed grund – afhængig af anlæggets karakter.  Ledninger i offentlige veje ligger dog normalt efter gæsteprincippet og det er fastslået ved dom, at der ikke kan tages hverken engangsafgift eller løbende afgift for ledningernes tilstedeværelse i offentlig vej.

Uddybende svar

Når en ledning er anbragt på et offentligt eller privat ejet areal (veje er behandlet nedenfor) uden, at der er betalt noget vederlag for aftalen anses ledningen som gæst på ejendommen, det ulovhjemlede gæsteprincip.  Reglen indebærer, at ledningsejeren skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen af anbragt. Princippet er beskrevet i en Højesteretsdom fra 2009, hvoraf det også fremgår, at en erhverver af en sådan fast ejendom som udgangspunkt indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser vedr. ejendommen, hvorefter udgangspunktet er, at retten til at kræve ledningsarbejder betalt af ledningsejeren også gælder senere erhververe af ejendommen.
Det er derfor ofte en fordel for vandselskaberne at sørge for at betale for placeringen af anlægget og sørge for dokumentation mv. af en sådan aftale.
 
Ved indgåelse af en lejeaftale opnås en brugsret til en andens ejendom mod vederlag.  Lejer kan således faktisk råde over det lejede (indenfor aftalens rammer), men kan ikke fx sælge eller pantsætte det lejede.
Brugsret der er stiftet på sædvanlige tidsvilkår er gældende for enhver uden tinglysning jf. tinglysningslovens (LBK nr. 158 af 09/03/2006) § 3.
 
Når der er tale om etablering af brugsret over et jordstykke, så finder hverken lejeloven eller erhvervslejeloven anvendelse, idet der ikke er tale om hus/husrum/lokaler. Dermed er der næsten aftalefrihed, dog under hensyntagen til de almindelige ugyldighedsregler i aftaleloven. 
 
En servitut er en ret til en vis begrænset brug af en andens ejendom.  Således at servitutindehaveren har adgang til 1) i en enkelt/ enkelte tilfælde ret til at råde over en andens ejendom og 2) at fordre opretholdt en tilstand på en anden ejendom
 
Deklaration benyttes ofte som betegnelse for det dokument, som hjemler en servitut. Servitut stiftes ved aftale og er omfattet af de almindelige regler om aftaler.  For at opnå beskyttelse mod kreditorer og godtroende aftaleerhververe skal servitutter tinglyses jf. Tinglysningslovens § 1.
 
Ledninger i veje
Ledninger i vej er normalt anlagt efter gæsteprincippet i vejlovens (LBK 893 af 09/09/2009) § 106 eller privatvejsloven (LBK 433 af 22/05/2008) § 52. 
 
Gæsteprincippet betyder, at ledningen ligger som gæst i vejen uden der betales vederlag herfor, men at ledningsejeren til gengæld skal bekoste arbejder/ nødvendige flytninger af ledninger. 
Vejbestyrelsen kan efter vejlovens § 101 eller § 106 stille saglige vilkår der primært varetager vejtekniske, færdselsmæssige eller andre almene anerkendte formål  ifm. tilladelse til ledningsarbejder efter vejlovens § 106 eller § 101 (gravetilladelser)/ § 50 og 51 i lov om private fællesveje.
Det er herefter DANVAs vurdering, at der i forbindelse med nedlæggelse af privat ledning i offentlig vej, hverken kan kræves engangsafgift eller løbende afgift for ledningens tilstedeværelse, hvilket er fastslået i følgende dom fra Højesteret U 2003.841 H.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.