04A_Billede 06-09-2018 10.14.19.jpg

DANVA kan hjælpe dig med at indblik i selskabets økonomiske situation - ved brug af DANVAs PIT-model

DANVAs PIT-model giver dig overblik over den langsigtede økonomi i dit selskab. Dette er afgø­rende i forhold til at vurdere det fremtidige effektiviseringsbehov, den langsigtede ramme til investeringer, takst- og gældsudvikling. Den totaløkonomiske regulering stiller krav om at dit selskab har overblik over disse forhold.

PIT-modellen er et excel-baseret værktøj som DANVA stiller gratis til rådighed for stemme­berettigede medlemmer. 

DANVA kan hjælpe med opsætning og nem implementering, samt sikre en god forståelse for selskabets fremadrettede brug af PIT-modellen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.