181 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

COLOURBOX4405822.jpg

DANVA Statistik & Analyse

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ