Ekstraordinaer GF 18.12.2017_DSC_0005.JPG
På talerstolen ses dirigent Klavs Gravesen. I panelet ses fra venstre Jan Hvidtfeldt Andersen, Ango Winther, Lars Therkildsen og Carl-Emil Larsen. (Foto: Flemming Brandstrup).

1. Valg af dirigent

Advokat Klavs Gravesen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig og gennemgik dagsordenen herunder reglerne for afstemningen under pkt 2.
Forslag til stemmetællere blev godkendt.

2. Bestyrelsens forslag til nyt sidedokument ”Kontingentstruktur”

Ango Winther gennemgik processen med høringer, møder og drøftelser på regionalmøder. Bestyrelsen foreslår, at kontingentstrukturen baseres på følgende principper:

 • De nuværende fire kontingentfunktioner fastholdes samt vandmængde som beregningsgrundlag.
 • Kontingenttrappen justeres fra trin 16 og opefter dvs. de største medlemmer kommer til at betale lidt mere.
 • Kontingentmodellen implementeres fra 1. januar 2019, og trinbredden bliver smallere i årene 2019-2021.
 • Medlemmernes individuelle kontingent beregnes ud fra kontingenttrappen og portionspriser.
 • Rabatter til store medlemmer indfases over en 4-årig periode.

AW understregede, at det er en robust model, og han takkede medlemmerne for møder og drøftelser undervejs i processen.
Han understregede, at det er vigtigt at bevare sammenhængskraften i foreningen og fortsat have både store og små medlemmer. Det er vigtigt, at DANVA fortsat kan varetage interesser for hele vandbranchen.

Dirigenten spurgte, om nogle havde spørgsmål eller kommentarer. Det var ikke tilfældet.

Dirigenten spurgte, om der var ønske om skriftlig afstemning. Et medlem ønskede dette, og der blev foretaget en skriftlig afstemning.
Der var 1775 stemmer repræsenteret (heraf 707 via fuldmagter) ud af 3185 mulige stemmer.

Resultatet af afstemningen blev:

 • 1646 stemte for bestyrelsens forslag (92,7%)
 • 31 stemte imod (1,8 %)
 • 98 stemte blank (5,5 %)

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag var vedtaget.

Formand Lars Therkildsen takkede for afstemningsresultatet og rettede en særlig tak til de medlemmer (Novafos, Fors, HOFOR, KLAR Forsyning, DIN Forsyning og BIOFOS), som har indvilliget i at få reduktionen i kontingent indfaset over fire år. Han takkede også kontingentudvalget for indsatsen og drøftelser med medlemmerne undervejs. Han understregede også, at det er vigtigt med sammenhængskraften i foreningen. Problemstillinger som skattesagen og udfordringer med den økonomiske regulering løftes bedst i fællesskab.

3. Eventuelt

Lars Therkildsen introducerede til arbejdet med vandsektorens skattesag og overlod herefter ordet til advokat Arne Møllin Ottosen, der gav en orientering om vandsektorens skattesag.
Hovedforhandlingerne foregik i Østre Landsret i uge 46 (fra den 13. november 2017), og der afsiges dom i sagen den 16. januar 2018.

Sagens kerne er en strid om værdiansættelse af vandselskabernes aktiver.
Forsyningsselskaberne (DANVA) mener, at indgangsværdierne, da vandselskaberne blev udskilt fra kommunerne, var på 219 mia. kr. mens SKAT mener, værdien kun er på 55 mia. kr. Forskellen i skatteværdi, når der regnes med selskabsskat på 22 %, er på 36 mia. kr. og det er således på den måde Danmarkshistoriens største skattesag.

Problemet er, at vandsektorloven og skattelovgivningen ikke er blevet afstemt.

SKAT har brugt DCF-metoden til værdiansættelse, men syns- og skønsmanden Carsten Krogholt Hansen fra CBS understreger, at det er meningsløst at bruge den model, for vandbranchen må ikke tjene penge men skal hvile i sig selv. Vandbranchen er ikke et kommercielt marked, men et reguleret marked, og derfor vil den bedste metode til værdiansættelse være at bruge nedskrevne genanskaffelsespriser (hvilket branchen også har gjort i selvangivelserne).

Arne Møllin oplyste, at sagen i Østre Landsret kan ende på fire måder:

 • DANVA og vandbranchen får medhold
 • SKAT får medhold
 • Parterne får delvis medhold (retten fastsætter værdierne)
 • Hjemvisning: Sagen sendes retur til SKAT til fornyet be-handling med værdiansættelse efter rettens anvisninger.

Hvis sagen ankes og går videre til Højesteret, vil der gå yderligere 2 år, inden der kommer en afklaring.
Arne Møllin oplyste, at det stadig er muligt at indgå forlig i sagen, men at forligsmulighederne er meget afhængig af landsrettens resultat.

Der var ikke yderligere emner til drøftelse under eventuelt.

Lars Therkildsen takkede for fremmødet til den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Referatet er godkendt af dirigent Klavs Gravesen.

Download PDF

Du kan downloade referatet som PDF her.