IMG 1058

Læs om valg til bestyrelsesformand 2024: vedtægter, kandidatur og bestyrelsens struktur. Anmeldelse af kandidatur til formandsposten åbner den 15. april 2024.

Anmeldelse af kandidatur til formandsvalget i DANVA

På DANVAs generalforsamling den 30. maj 2024 skal der gennemføres valg af bestyrelsesformand. DANVAs nuværende formand, Carsten Nystrup (tidligere næstformand), har overtaget formandsposten efter Lasse Frimand Jensen, som udtrådte af bestyrelsen den 19. juni 2023. I henhold til vedtægterne overtager næstformanden formandsposten frem til den førstkommende ordinære generalforsamling.

Valget gennemføres i henhold til DANVAs vedtægter herunder sidedokumentet ”valgregulativ” og forretningsorden for generalforsamlinger i DANVA.

I henhold til vedtægterne skal kandidater anmelde sit kandidatur. Anmeldelse af kandidatur skal ske skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen jf. § 32.

Valgbare som formand for DANVA er både personer, der er valgbare til DANVAs bestyrelse som selskabsrepræsentanter (valggruppe II), der er ansatte hos DANVAs stemmeberettigede medlemmer og personer der er valgbare som bestyrelsesrepræsentanter (valggruppe I), der omfatter medlemmer af bestyrelse/tilsynsråd fra DANVAs stemmeberettigede medlemmer eller disses holdingselskaber.

Anmeld kandidatur til valget som bestyrelsesformand fra den 15. april 2024

Man kan anmelde sit kandidatur til valget som bestyrelsesformand for DANVA via DANVAs hjemmeside fra den 15. april 2024. Kandidater skal i forbindelse med anmeldelsen af kandidatur oplyse følgende: navn, navn på stemmeberettiget medlem, tilknytning til det stemmeberettigede medlem (valggruppe I eller II) samt uploade et foto. I tillæg er der mulighed for, som fritekst, at angive en begrundelse for kandidaturet, særlige kompetencer og/eller interesser samt øvrige relevante tillidshverv.

Medlemmer fra DANVAs bestyrelse, der genopstiller, vil allerede være anført på listen ved offentliggørelsen den 15. april 2024. Disse kandidater vil indbyrdes være anført i alfabetisk rækkefølge (efter efternavn), dog med bestyrelsesformanden øverst. Alle øvrige anmeldte kandidater vil blive anført på kandidatlisten i den rækkefølge kandidaturet anmeldes.

Når DANVAs medlemmer vælger formand på den ordinære generalforsamling i 2024, vil det kunne udløse nye ændringer i DANVAs bestyrelse.
Hvis den nyvalgte formand ikke allerede er formand eller bestyrelsesmedlem i DANVA, vil der opstå den situation, at et bestyrelsesmedlem skal udtræde for at honorere vedtægternes § 28. Hvorvidt der vil være tale om en bestyrelsesrepræsentant eller en selskabsrepræsentant afhænger af, hvilken valggruppe den nyvalgte formand repræsenterer. Det bestyrelsesmedlem, der udtræder, bliver førstesuppleant i sin gruppe qua stemmetallet iht. valgregulativet punkt. 20.
Valget af ny formand vil samtidig betyde, at der igen er behov for konstituering med valg af næstformand efter den ordinære generalforsamling i 2024 jf. efter vedtægternes § 35.

Vedtægter, valgregulativ og forretningsorden for generalforsamling kan ses ved at klikke her...

Hvis du vil vide mere om bestyrelsens mødefrekvens, arbejdsform, honorering mv. kan du klikke her...

Yderligere information

Kontakt Edyta Christiansen på telefon 8793 3503 eller ec@danva.dk