Spørgsmål

En ekstremregn har forårsaget skader på kommunal vej med tilhørende udstyr. Det vurderes, at nogle af skaderne efter ekstremregningen er opstået i vekselvirkning mellem vejen og dens udstyr på den ene side og spildevandsanlæg (kloakker, brønde mv.) ejet af vandselskabet på den anden side. Skal vandselskabet afholde omkostninger til reetablering af vejen med tilhørende udstyr i de tilfælde, hvor skader på vejen og dens udstyr er sket som følge af vekselvirkningen mellem vejen og tilhørende udstyr på den ene side og vandselskabets spildevandsanlæg på den anden side?

DANVAs vurdering

Det er som udgangspunkt kommunen, der skal afholde omkostninger til reetablering af kommunale veje, fortove og andet af vejens udstyr efter skadevirkninger forårsaget af ekstremregn. Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan vandselskaber dog forpligtes til at afholde sådanne omkostninger.

Uddybende svar

1. Det er efter vejlovens § 10 vejbestyrelsen, der har pligt til at holde vejene i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.
 
2. Det følger af reglerne i vandsektorloven og bekendtgørelsen om tilknyttede aktiviteter, at vandselskaber som udgangspunkt ikke må bruge midler på etablering og drift af veje. Der er dog regler om, at vandselskaber i nogle tilfælde kan bruge midler på etablering og/eller drift af veje. Der henvises til § 2, stk. 1., nr. 6 om vejafvandingsanlæg i bekendtgørelsen om tilknyttede aktiviteter og § 2 i bekendtgørelsen om vandselskabers medfinansieringsprojekter i forbindelse med klimatilpasning.
 
3. Det er DANVAs vurdering, at udover de under nr. 2 nævnte tilfælde, må vandselskaber kun bruge midler på veje i tilfælde af, at vandselskabet er forpligtet hertil som følge af et vilkår stillet i en tilladelse, efter aftale, erstatningsansvar eller på anden vis. Et eksempel kunne være, at vandselskabet og vejbestyrelsen har indgået en aftale om fordeling af omkostningerne ved skader opstået som følge af ekstremregn.
 
4.  I forhold til erstatningsansvar vurderer DANVA, at et vandselskab i de fleste tilfælde kun vil pådrage sig et erstatningsansvar, hvis vandselskabet har handlet culpøst. At vandselskabet har handlet culpøst indebærer, at selskabet har handlet uagtsomt eller ansvarspådragende. Hvis vandselskabet har levet op til gældende regler, anerkendte standarder og servicemål samt i øvrigt har overholdt sine forpligtelser taler dette for, at vandselskabet ikke har handlet culpøst. Dette gælder både i forhold til dimensionering af ledningsnettet og vedligeholdelse af ledningsnettet. Der er således afsagt adskillige domme, hvor det er lagt til grund, at vandselskabet (eller før selskabsudskillelsen kommunen) kun pålægges erstatningsansvar, hvis vandselskabet har handlet culpøst. Når der er tale om ledningsbrud kan vandselskaber dog blive pålagt erstatning på baggrund af et objektivt ansvar. Ved objektivt ansvar kan en part blive pålagt et erstatningsansvar selv om parten ikke har handlet culpøst. Der står følgende om emnet side 168 i bogen, ”Klimaændringer i juridisk perspektiv” af Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jenssen, Peter Holm Larsen og Ellen Skodborggaard, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2011:
”Disse domme kan tages til indtægt for, at forsyningsvirksomheder efter dansk ret generelt er objektivt ansvarlige for skader som følge af ledningsbrud forårsaget af materialesvigt. Dette gælder, hvad enten den pågældende ledning er under tryk eller ej.”
Det fremgår også af bogen, at forsyninger i adskillige retssager om oversvømmelse er blevet frikendte, fordi forsyningerne blev vurderede til ikke at have handlet culpøst. For en nærmere forklaring om culpa, objektivt ansvar og erstatning for oversvømmelse henvises til siderne 153 – 168 i nævnte bog.
 
5. DANVA anbefaler, at vandselskabet og kommunen under alle omstændigheder i det omfang der kan være økonomiske eller andre fordele herved koordinerer deres aktiviteter i forhold til at udbedre skaderne på henholdsvis veje og spildevandsanlæg efter ekstremregnen. Selv om vandselskabet ikke skulle være forpligtet til at betale skader på vejen, skal vandselskabet betale for udbedring af skader på egne spildevandsanlæg.
 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.