Spørgsmål

DLA Piper har på anmodning fra DANVA fortaget en vurdering af ansvarsforhold i forbindelse med graveskader.

DLAs vurdering

Nedenfor ses DLA Pipers vurdering i hovedtræk. For uddybende vurdering se her.

Grundejers pligt til at påvise sine drænledninger

Indledningsvist undersøges det i hvilket omfang en grundejer er forpligtet til at påvise drænledninger. Udgangspunktet er her at ejeren af drænledninger på privat ejendom har pligt til at udleverer anvendelige ledningsoplysninger.

Erstatningsansvar for skader på ikke-påviste drænledninger

En graveaktør skal udvise den forsigtighed, som de tilgængelige ledningsoplysninger og omstændigheder giver anledning til. I modsat fald risikere han at blive ansvarlig for eventuelle graveskader. 

Et spildevandsselskab, som har hyret en entreprenør til gravearbejdet, bliver normalt ikke ansvarlig, hvis entreprenøren beskadiger ledninger under gravearbejdet.

Såfremt en skade på en drænledning skyldes grundejers egne forhold, vil det ikke være muligt at kræve erstatning fra den, der har udført gravearbejdet.

Håndtering af mistanke om ledningsbrud

Ved mistanke om graveskader, har den der har udført arbejdet ofte en interesse i at få skaden klarlagt og udbedret hurtigst muligt, for at begrænse risikoen for følgeskader.

Der gælder i øvrigt ingen faste regler for, hvor hurtigt der skal reageres.

Spildevandsselskabets oplysningspligt om ledningens placering

Spildevandsledninger skal indberettes til Ledningsejerregisteret. Ledningsejeren skal forespørge i Ledningsejerregisteret forud for gravearbejde.

Spildevandsselskabet skal på forespørgsel i Ledningsejerregisteret uden beregning udlevere umiddelbart anvendelige ledningsoplysninger eller påvise placeringen.

 

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.