COLOURBOX5551640.jpg

Læs her om rækkevidden af DANVA vedtægternes § 34 i tilfælde, hvor en valgbar person har tilknytning til flere adskilte stemmeberettigede medlemmer.

Notat vedr. rækkevidden af vedtægternes § 34

Eksempel: Hvis en person, der er ansat i det stemmeberettigede medlem A også sidder i bestyrelsen for det stemmeberettigede medlem B.

DANVAs vedtægter § 34 lyder som følger:

Hvert stemmeberettiget medlem kan kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse.
Stk. 2 Hvor flere stemmeberettigede medlemmer via koncernforhold, ejerforhold eller på anden vis er knyttet sammen, kan disse stemmeberettigede medlemmer tilsammen kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse.
Stk. 3 Såfremt et medlem, som har en repræsentant i bestyrelsen, opstiller og får valgt en ny repræsentant til bestyrelsen, anses den senest valgte som selskabets repræsentant i DANVAs bestyrelse.

Bestemmelsen i stk. 2. er uddybet i sidedokumentet ”valgregulativ”, hvoraf det i punkt 5 fremgår at flere i øvrigt adskilte medlemmers ejerskab til en fælles undervirksomhed ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at begrænsningen i § 34 stk. 2 træder i kraft.

Det følger, som det fremgår, direkte af vedtægterne og valgregulativet, at hvis selskaberne er knyttet sammen via koncernforhold eller ejerskab, så kan de kun have én fælles repræsentant i bestyrelsen. Hvis eksempelvis selskab A ejer selskab B (eller omvendt) eller selskab A og B er datterselskaber under et fælles holdingselskab i samme koncern, følger det således direkte af vedtægterne, at de to selskaber tilsammen kun kan have en repræsentant i DANVAs bestyrelse.

Dette er også i overensstemmelse med fremlæggelsen af § 34 forud for bestemmelsens vedtagelse, hvor det blev oplyst, at hensigten med stk. 2 var at undgå, at der via selskabsopsplitning kunne opnås ret til flere repræsentanter.

Betydningen af to selvstændige medlemmer med et personsammenfald fremgår derimod ikke direkte af vedtægten og giver derfor anledning til at fortolke rækkevidden af § 34.

At hvert selskab kun må have en repræsentant må forstås ud fra formålet med bestemmelsen og i sammenhængen med vedtægterne i øvrigt. Formålet med § 34 var at sikre en bred repræsentation i DANVAs bestyrelse jf. indstillingen til generalforsamlingen. Valgbarhed forudsætter tilknytning til et af DANVAs stemmeberettigede medlemmer, men det er ikke det stemmeberettigede medlem, som indstiller kandidater til DANVAs bestyrelse. Derimod er det den enkelte person, som opfylder valgbarhedsbetingelserne, som har ret til at anmelde sit kandidatur. Det er således den enkelte kandidat personligt, der vælges ved valghandlingen. Ligeledes er det ikke selskabet, der udpeger et nyt bestyrelsesmedlem, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af DANVAs bestyrelse. Det udtrædende bestyrelsesmedlem erstattes i stedet med den første suppleant fra suppleantgruppen. I overensstemmelse med det personlige valg skal DANVAs bestyrelsesmedlemmer arbejde for branchens samlede interesser og foreningens formål og ikke interessen hos de for valgbarheden underliggende medlemmer jf. vedtægternes § 38 og valgregulativet.

Ifølge ordlyden af bestemmelsen i stk. 2 er det centrale heri, hvorvidt de stemmeberettigede medlemmer er sammenknyttede. Personsammenfald i form af eksempelvis en ansat hos et medlems deltagelse i bestyrelsen hos et andet medlem udgør ikke en indflydelse, som betyder, at de to selvstændige medlemmer kan anses som knyttet sammen på samme måde, som det er tilfældet ved koncernforhold eller ejerforhold*.

Konsekvensen af en udstrækning af § 34 til også at omfatte det beskrevne personsammenfald ville være, at en enkelt person ville spærre for deltagelsen i DANVAs bestyrelse for en lang række personer. Dette synes at være modsatrettet i forhold til de valgbares personlige kandidatur og opstillingsret. Samtidig vil det betyde en væsentlig begrænsning i antallet af selskaber, der kan have en repræsentant i DANVAs bestyrelse. Dette vil være i direkte modstrid med bestemmelsens formål om at sikre en bred repræsentation af medlemmer i DANVAs bestyrelse. Ligesom det vil betyde en udfordring for DANVA, da det vil begrænse rekrutteringsgrundlaget for foreningens store bestyrelse væsentligt.

Det vurderes derfor, at bestemmelsen skal fortolkes således, at § 34 ikke finder anvendelse, alene fordi en person har tilknytning til to i øvrigt adskilte stemmeberettigede medlemmer.

Eksempel: Personen a er ansat i selskab A og bestyrelsesmedlem i selskab B, uden der i øvrigt er nogen koncernmæssig, ejermæssig eller lignende forbindelse mellem de to selskaber. Hvis a stiller op og vælges til DANVAs ledelse på baggrund af sin ansættelse hos A, udelukker det ikke i sig selv en anden person (b) fra at stille op og blive valgt til DANVAs ledelse på baggrund af dennes tilknytning til selskab B.

 

*Der er således ikke en indflydelsesmæssig eller økonomiske sammenhæng mellem selskaberne.