EU Kommissionen forventes i april 2021 at affyre startskuddet til en offentlig høring, der angår mulige konsekvenser af en revision af Byspildevandsdirektivet fra 1991. Det bliver spændende ikke mindst taget i betragtning, at direktivet dels vil kræve investeringer dels skal koordineres med talrige andre direktiver og strategier.

Når vi dette forår får en official høring af de mulige virkninger af en revision af direktivet (konsekvensanalyse), så bygger det oven på et flerårigt forløb. En officiel høring af et udkast til direktiv kommer nok først i slutningen af 2021. Derudover vil der vare flere år, før vi får et nyt EU direktiv; aktuelt er forventningen nemlig, at det lovgivningsmæssig forløb i EU vil strække sig over en periode fra 2022 til 2024. Endelig vil der kunne gå yderligere et par år, før vi ser en dansk lov, der implementerer det vedtagne direktiv.

Hidtidig proces

Fra 2017 til 2019 havde EU Kommissionen evaluering af det gældende Byspildevandsdirektiv på dagsordenen. Derefter koncentrerede embedsmændene sig om at formulere ”hængepartier” og mulige udbedringer, ligesom de indledende tanker og undersøgelser med relation til potentielle effekter af ny regulering blev gjort. I 2020 – 2021 arbejdes der på er få et samspil med nye politiske mål i EU; det være sig den europæiske grønne pagt, aktionsplaner for henholdsvis nul-forurening og cirkulærøkonomi samt strategier for såvel integration af energisystemer som klimatilpasning.

DANVA arbejde

Ud over at bidrage til arbejdet i den europæiske vandforening, EurEau, har foreningen bl.a. indgået i nordiske drøftelser med EU Kommissionen, udvekslet synspunkter med Miljøministeriet og italesat udvalgte fokusemner overfor danske medlemmer af EU Parlamentet.
I 2020 blev der dannet en sparringsgruppe, som DANVA sekretariatet trækker på, når der løbende er mulighed for at kommentere på materiale. Fra denne gruppe er der eksperter fra VandCenter Syd og BIOFOS, som indgår i tekniske projekter styret af EU Kommissionen – og intense tekniske drøftelser om hhv. energiproduktion og behandling af udfordrende stoffer.

I DANVA regi har vi særlig opmærksomhed på rammerne for en hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer samt bidrag til håndtering af klimaudfordringer herunder energieffektiviet – og CO2 neutralitet. Vi oplever, at EU Kommissionen m.fl. er meget bevidste om, at de danske spildevandsforsyninger og leverandører har noget at byde ind med.

Samspil

Tilblivelsen af et nyt Byspildevandsdirektiv er med andre ord et langt sejt træk. Der er masser af koordinering med EU-politiske signaler og andre direktiver under forandring. Det kan således oplyses, at der i disse måneder har været EU-høringer i forhold til fornyelse af Slamdirektivet, Industriel Emissions Direktiv og forskellige energirelaterede direktiver.

Selvom at finansiering af investeringer og drift ikke er berørt af det gældende Byspildevandsdirektiv, og heller ikke forventes at indgå i det fremtidige, så er emnet et bagvedliggende og alvorligt spørgsmål. Hvordan sker finansieringen i dag – og er den bæredygtig på kort og lang sigt? Hvilken vision er der for forsyningernes finansieringsmuligheder om 5 -15 år? Det er relevante spørgsmål – uanset om forsyningen får midler fra EU eller bliver presset til en ”usund” effektivisering af en regulator. DANVA opfordrer til, at denne diskussion tages nationalt parallelt med drøftelser af revisionen af direktivet.