Udvalgte hotte emner fra mødet; EU dom om nitrat direktivet og Water Operator Partnership.

Generelt er arbejdet i EurEau, den europæiske vandforening, præget af dels et lobby-fokus dels et ønske om at sikre erfaringsudveksling. Derudover kan generalforsamlingen vælge at sætte særlig fokus på et emne med særlig aktualitet.
Når emnet er lovgivningsarbejde i EU, er det centralt at erindre, at det sagtens kan tage 5 år fra de indledende sonderinger af behovet til den formelle vedtagelse i EU. Det udfordrende i en sådan lang proces kan være at spotte de tidspunkter, hvor det giver mening at lave en omtale i eksempelvis DANVAs nyhedsbrev.
I øvrigt kan det nævnes, at EU 3 arbejder med lovgivning, økonomi og ledelse – og de danske repræsentanter er Søren Povlsen, HOFOR, og Susanne Vangsgård, DANVA.

EU dom; nitratdirektivet og staters forpligtigelse til at finde de rette redskaber

03.09.2019 blev en EU dom, der angår håndhævelsen af nitratdirektivet (WLC Burgenland, c-197/18), afsagt. Dommen foreligger ikke på dansk i øjeblikket.
Det centrale budskab er, at hvis de af staten iværksatte tiltag (baseret på skøn) ikke er tilstrækkelige, så skal der iværksættes nye tiltag. Håndhævelsen af dette kan ske ved national domstol; det vil sige, at sagsøgeren ikke skal have EU domstolen involveret. Det er blandt andet muligt for vandforsyninger at sagsøge staten.
DANVA sekretariatet sikrer, at der sker en nærlæsning af dommen og en vurdering af, hvilken betydning dette kunne have for den danske vandsektor.

Water Operator Partnership

Generalforsamlingen i EurEau har ønsket, at EurEau sekretariatet følger revisionen af WOP, Water Operator Partnership. EU og FN har haft en årrække, hvor de i fællesskab har søgt at fremme en mentor-mentee-ordning, hvor et forsyningsselskab i EU er mentor for en forsyning i et udviklingsland. Der er fokus på at forøge menteens kompetencer bredt set. Tilskudsordningen fordrer ikke, at der er medfinansiering; det vil sige, at EU fonde dækker samtlige omkostninger.
FNs verdensmål – herunder rent vand og sanitet – har betydet, at beløbsstørrelsen til programmet øges, og flere mentorer søges.
Der forventes, at starte en ny runde midten af 2020.
Information kan findes på www.gwopa.org

Driftsmøde

Arbejdsprogrammet for de næste to år er til drøftelse – ligesom der var status på EurEau undersøgelse med relation til kritisk infrastruktur og den snarligt kommende store dataindsamling i alle EurEau lande.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk