Spørgsmål

Hvad kan en kunde forvente af forsyningen, såfremt at en spildevandsforsyning i år 2014 konstaterer, at forsyningen ved en fejl har opkrævet en ”kunde”/person for afledning siden år 2010, selv om kunden ikke har været tilknyttet forsyningen. 

DANVAs vurdering

Som det fremgår af det følgende, vil der være behov for en konkret vurdering. Til sparring sender DANVA dog nogle generelle betragtninger, som vurderes at kunne være relevante.

Det klare udgangspunkt i dansk ret er, at den person, der har betalt for meget, også har krav på en tilbagebetaling af dette beløb. Udgangspunktet kan dog fraviges, såfremt at de givende omstændigheder medfører, at dette vil være rimeligt eller særligt byrdefuldt for modtageren. Forsyningen vil blive vurderet til at være den professionelle part og har opkrævet beløb i modstrid med Betalingsloven og betalingsvedtægten. På denne baggrund synes forsyningen at stå sig bedst ved at anerkende, at fordringshaverens krav bør håndteres. Denne håndtering indebærer en konkret vurdering efter forældelsesreglerne, hvor forældelsesfristen som udgangspunkt er 3 år fra forfaldsdato, se forældelsesloven § 3, stk. 1.
Suspension af forældelsesfristen kan dog være relevant, såfremt at fordringshaveren er i en undskyldelig uvidenhed om sit krav. I sådanne situationer er fordringen/fordringerne (de enkelte betalinger - eksempelvis kvartalsvise betalinger) forbundet med 10 års forældelse.

Uddybende svar

Det klare udgangspunkt i dansk ret er, at den person, der har betalt for meget, også har krav på en tilbagebetaling af dette beløb. Dette kan dog fraviges, såfremt at de givende omstændigheder medfører, at dette vil være urimeligt eller særligt byrdefuldt for modtageren. Af retspraksis kan man konkludere, at der skal ske en konkret vurdering og afvejning af de relevante elementer i sagen.  Der synes at skulle ske en vurdering af følgende:

  •  God tro hos modtageren
  •  Årsag til vildfarelsen
  •  Egen skyld hos betaleren
  •  Skyldforholdets art
  •  Tidsfaktoren (er der gået lang tid siden, at der er betalt for meget?)
  •  Om modtageren af betalingen har indrettet sig efter betalingen. 

Umiddelbart vil der sandsynligvis være en ”hård” vurdering af forsyningen, da forsyningen er den professionelle part og klart må have styr på sin kundekreds. Hvis opkrævningen fortsætter efter forsyningen har fået kendskab til fejlen, vil det kunne hævdes, at der er tale om tyveri. Indrettelsessynspunktet vil endvidere næppe være nogen hjælp for forsyningen.

Passiviteten hos kunden skal vurderes. I denne vurdering vil kundens økonomiske omsætning og de opkrævede beløb have betydning. Ligesom opkrævningsformen som automatisk betaling via banken og evt. integrering af beløbet i en større regning fra multi-forsyningen, hvor spildevandselskabet måtte indgå, have betydning.

I øvrigt vil sager af denne karakter kunne medføre dårlig omtale m.m. af forsyningen.

Ovenstående peger i retning at, at forsyningen vil stå sig bedst ved at anerkende, at der er en tilbagebetalingssituation.

Forældelsesreglerne er imidlertid aktuelle i relation til tilbagebetalingskrav. Med virkning fra 01.01.2008 trådte en ny forældelseslov i kraft (lovbekendtgørelse nr. 2808/2013. I og med at de nye regler fører til, at forældelsen indtræder senere end 01.01.2011 for alle fordringer i nærværende sag, er det udelukkende de ”nye” forældelsesregler, der skal anvendes, se § 30.

Udgangspunktet er, at forældelsesfristen er 3 år regnet fra forfaldsdatoen (den tidligste dato, hvor fordringshaveren kunne kræve at få fordringen betalt), se § 3 smh § 2.
I denne sag antages det, at der må være en række tilbagebetalingskrav/fordringer, som hver har deres forældelsesfrist, da det formodes, at der er sket løbende opkrævninger evt. på kvartalsbasis.

Når en fordringshaver er i en undskyldelig uvidenhed om sit/sine krav, suspenderes forældelsesfristen. Der er dog en absolut forældelsesfrist på 10 år fra fordringens/fordringernes begyndelsestidspunkt, se § 3 stk. 2 nr. 3 i forældelsesloven.

Principielt kan det naturligvis diskuteres, om ”kunden”/fordringshaveren har været i en undskyldelig uvidenhed for sine fordringer. Dette er der imidlertid ikke angivet oplysninger om i denne konkrete situation.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.