Spørgsmål

Forlænges forældelsesfristen fra 3 til 10 år, når kunden i en mail bekræfter sin restance til forsyningen?

DANVAs vurdering 

Det korte teoretiske svar er ”ja”.  DANVA er dog ikke bekendt med retspraksis herom. Derfor anbefaler DANVA, at forsyningen fastholder en praksis med et særskilt dokument, som kunden underskriver og returnerer til forsyningen, hvis forsyningen ønsker en anerkendelse fra kunden, der medfører, at den 10-årige forældelsesfrist begynder at løbe.

Uddybende svar 

I det følgende undersøges anerkendelseskravet i forældelsesloven (lbk nr. 1238 af 09/11/2015), § 5, stk. 1, nr. 3, i forbindelse med skyldners anerkendelse af gæld ved frivilligt forlig.

Dette er relevant at dvæle ved, da konsekvensen er en forældelsesfrist på 10 år. Det nærværende kan også ses som et supplement til SKATs vejledning A.A.9.5.1.2, hvor fokus er på ”erkendelsesbegrebet”, som har relation til forældelsesloven § 15 og typisk afføder en forældelsesfrist på 3 år.

Betingelser 

Der etableres et særligt retsgrundlag i forældelsesloven § 5, stk. 1, nr. 3’s forstand, når der foreligger en 1) skriftlig 2) anderkendelse ved forlig, som 3) omfatter både kravets eksistens og dets størrelse.

Sammenfattende stilles der således krav til, at skyldneren ved forliget skriftligt og udtrykkeligt bekræfter gældens tilblivelse og størrelse.

Ad. 1

Betingelsen stiller ikke krav til, at anerkendelsen skal foreligge som et papirdokument. E-mail er derfor tilstrækkeligt.

Ad. 2

Et frivilligt forlig udgør en anderkendelse, såfremt det skriftlige forlig indeholder et løfte fra skyldneren om betaling af hele gælden. Det er et krav, at forliget ikke er betinget.

Hvis forliget fastslår, at skyldneren er forpligtet til at betale et vist afdrag på gælden, er dette ikke i sig selv tilstrækkelig til at udgøre en anerkendelse. Det er derimod tilstrækkeligt, hvis det i forbindelse hermed fastslås, at forpligtelsen omfatter hele gælden med dens præcise størrelse angivet i forliget. Med andre ord er det centrale, at der ikke er nogen mulighed for at misforstå indholdet.

Ad. 3

Betingelsen indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt, at forliget alene fastslår grundlaget for fordringen.  Der ligger i betingelsen et krav om bestemthed. Anerkendelsen skal derfor angå en bestemt gældspost og skal nævne gældens præcise størrelse.

Opsamling

Ved skyldners egentlig anerkendelse af gælden etableres et særligt retsgrundlag. Herefter ses bort fra den almindelige forældelsesfrist på 3 år og en 10-årig forældelsesfrist begynder at løbe. Retsvirkningen af en anerkendelse er derfor meget vidtgående.

Teoretisk kan alle betingelserne være opfyldt ved en kundes bekræftelse på mail. Den vidtgående konsekvens af ”anerkendelse” medfører imidlertid, at de involverede parter bør have en fælles forståelse for indholdet af forliget. Ved en mere ”lemfældig” mail-korrespondance vil nogen måske efterfølgende problematisere forligets indhold. Sker dette, er det derfor tvivlsomt, om der foreligger en egentlig anerkendelse. Derfor anbefaler DANVA, at forsyningen fastholder en praksis med et særskilt dokument, som kunden underskriver og returnerer til forsyningen, hvis forsyningen ønsker en anerkendelse fra kunden, der medfører, at den 10-årige forældelsesfrist begynder at løbe.

DANVA gør opmærksom på at domstolene er den endelige fortolker af lovgivning.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.