Spørgsmål

Hvordan gribes det an, når der er konstateret fejlvisning på mere end +/- 5 % på en måler, og der skal der ske en økonomisk afregning?

DANVAs vurdering

Efter pkt. 9.15 i Naturstyrelsens normalregulativ fra 2014, samt DANVA og Danske Vandværkers fælles branchevejledning om regulativ for almene vandforsyninger, er det vandforsyningen der bærer udgifterne til prøvevisning, når der er konstateret fejlvisning. Beløbet fastsættes skønsmæssigt efter forhandlinger mellem ejeren og vandforsyningen.

Uddybende svar

Det fremgår af Normalregulativets pkt. 9.15, at;

  • Omkostninger til prøvevisningen afholdes af vandforsyningen i tilfælde af, at målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed (fejlvisning)
  • Der skal ske forhandlinger mellem ejeren og vandforsyningen mhp. at fastsætte en skønsmæssig nedsættelse for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted

Dvs. at teknikere skal involveres mhp. at sikre et kvalificeret skøn. Bestemmelsen giver jo forsyningen ”lang snor” i og med, at der er tale om skøn og forhandlinger – forsyningen skal naturligvis sikre, at det er med afsæt i sagligt udvalgte data og sammenligninger, at skønnet sker.

DANVA har typisk anbefalet, at forsyningerne tilbagebetaler ned til en fejlvisning på 0 %, da den ideelle situation jo er, at der ikke forekommer nogen fejlvisning.

Det følger af normalregulativets pkt. 16 og branchevejledningens pkt. 15, at Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om konsekvensen af fejl på en vandmåler.

En forbruger, som i denne sammenhæng er en person, der hovedsagligt handler uden for sit erhverv, kan indbringe tvister med vandforsyningen for Center for klageløsning. Kan der ikke opnås en fælles løsning mellem forbrugeren og vandforsyningen hos Center for klageløsning, kan forbrugeren herefter vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge sag ved domstolene. Klage til Center for klageløsning eller Forbrugerklagenævnet indgives via klageportalen ”klageportal for Nævnenes Hus” (link).

Forbrugerombudsmanden fører i øvrigt tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, f.eks. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, gebyrer, diskrimination m.v.

Et evt. tilbagebetalingskrav fra kunden, forældes ligesom andre krav efter de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven (LBK nr. 1238 af 09/11/2015). Forældelsesfristen er som udgangspunkt 3 år og med en seneste frist på 10 år.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.