2020-08-17-ikon-strat illustration.jpg
DANVA tager fat på en ny strategiperiode, der blandt andet vil være præget af arbejdet med sundhed, bæredygtighed, attraktive lokalområder og grøn omstilling.

DANVA tager fat på en ny strategiperiode, der blandt andet vil være præget af arbejdet med sundhed, bæredygtighed, attraktive lokalområder og grøn omstilling.

Medlemmer inddraget i strategiarbejdet fra start til slut

DANVAs nye strategi er blevet til gennem en omfattende medlemsinvolvering startende med et seminar for DANVAs bestyrelse og rådgivende udvalg tilbage i marts 2019. Endvidere har DANVAs strategi været drøftet med medlem DANVA vil arbejde for, at vandbranchen kan gå forrest i den grønne omstilling og skabe sunde og bæredygtige samfund.

Resultatet af medlemsinddragelsen er en strategi med en klar vision, en forstærket mission og nye, enkle strategiske mål med aktuelle indsatsområder og projekter.

Visionen frem mod 2024 er: ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund”.

Et foregangsland for bæredygtige vand-, spildevands- og klimaløsninger

Folder vi visionen ud i en række mål, så er det DANVAs ambition at gøre Danmark til et foregangsland for bæredygtige vand-, spildevands- og klimaløsninger, hvor biodiversitet, ressourceeffektivitet og integreret forvaltning af hele vandkredsløbet prioriteres.

DANVA skal arbejde for, at vandbranchen inspirerer og motiverer til handling lokalt, nationalt og globalt. Innovation og teknologiudvikling er vigtig, ligesom samarbejde og videndeling med nationale og internationale samarbejdspartnere vil være i fokus.

Foto Colourbox. Det er DANVAs ambition at gøre Danmark til et foregangsland for bæredygtige vand-, spildevands- og klimaløsninger.

For at realisere visionen ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund” skal DANVA arbejde for de rette rammevilkår, og DANVA vil understøtte vandbranchens fokus på effektiv drift til gavn for borgere, samfund, klima og natur.

Sundhed, bæredygtighed, grøn omstilling, attraktive lokalområder

I løbet af strategiperioden er seks indsatsområder identificeret, som bruges som platform til at opnå målene og i sidste ende en indfrielse af visionen.

Vandselskaberne skaber sundt liv

Vandselskaber er livsbevarende og skaber et sundt liv for danskerne.

Foto Colourbox. Vandselskaber er livsbevarende og skaber et sundt liv for danskerne.

Det gør de ved at levere klimaløsninger, rent drikkevand og rense spildevandet, så det kan ledes ud i vandmiljøet uden at påvirke den økologiske balance. Ved at beskytte vandløb, søer, havmiljø, sikre rene badestrande og muliggøre havnebade, understøtter vandselskaberne det sunde liv.

Tilliden til drikkevandet er et kardinalpunkt for vandselskaberne, der arbejder ud fra et mål om at være til størst mulig værdi for hele samfundet. 

Vandselskaberne skaber bæredygtige samfund

Vandselskaberne skaber et bæredygtigt samfund.

FN’s verdensmål aktualiserer relationen mellem bæredygtighed og vand.

De arbejder målrettet på at producere bæredygtig energi, reducere CO2-udledningen eller blive klimaneutrale og på den måde bidrage til at indfri ambitiøse klimamål i Danmark. FN’s verdensmål aktualiserer relationen mellem bæredygtighed og vand. Og netop FN’s verdensmål er sammen med nationale og internationale klimamål sigtelinjer for vandselskabernes arbejde, side om side med indsatsen for miljøbeskyttelse og biodiversitet.

Vandselskaberne skaber attraktive lokalområder

Vandselskaberne skaber attraktive lokalområder, der ofte udvikles i samarbejde med vandkunder. Bydele får et samlet løft gennem innovative, kreative og æstetiske klimaløsninger, og kunderne får i processen ejerskab til løsningerne og en bedre forståelse for miljøet. Kunden er i fokus i vandselskaberne, og f.eks. gennem digitalisering skaber man flere individuelle løsninger i et ellers kollektivt system.

Foto: Aarhus Vand. Vandselskaberne skaber attraktive lokalområder, der ofte udvikles i samarbejde med vandkunder.

Attraktive lokalområder er også områder, hvor mennesker kan få arbejde. Vandselskaberne tilbyder spændende jobs med fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og miljø. Herudover driver vandselskaberne en efterspørgsel efter serviceydelser og støtter det lokale erhvervsliv. 

I partnerskaber med virksomheder i lokalområdet og universiteter er selskaberne med til at udvikle nye og bedre løsninger til at levere klimaløsninger, rent drikkevand og renset spildevand. Løsninger, der i sidste ende kan kommercialiseres af partnerne. 

På den måde er vandselskaberne med til at udfolde et vækstpotentiale i lokalområdet, samtidig med at de skaber merværdi for kunderne i form af lave, stabile priser og højere kvalitet.

Vandselskaberne leverer grøn omstilling

Vandselskaberne leverer grøn omstilling gennem innovation af ressourcebesparende, digitale og holistiske løsninger inden for det samlede vandkredsløb.
Flere og flere processer vil blive automatiseret, ligesom optimering af processerne vil blive datastyret. 

 

Foto: Aalborg Forsyning, Spildevand.

Nye løsninger vil understøtte den grønne omstilling og udviklingen af smarte, attraktive danske byer. Løsningerne kan udvikles på tværs af forsyningsarterne.
Effektivisering, energioptimering, reduktion af drivhusgasser og produktion af grøn energi er i fokus.

 

Yderligere information

Kontakt DANVAs direktør Carl-Emil Larsen på 2033 8515 eller cel@danva.dk